Avslag etter rettslig høring om DNS-beslaget - vurderer veien videre

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Fri Feb 10 10:41:41 CET 2017


Følgende ble nettopp publisert på NUUGs blogg,
https://www.nuug.no/news/, og gjengis her slik at alle i NUUG-miljøet er
kjent med status etter rettsmøtet forrige uke.

Avslag etter rettslig høring om DNS-beslaget - vurderer veien videre
====================================================================

Natt til i går fikk vi kjennelsen fra retten i NUUG[1] og EFNs[2]
begjæring rundt DNS-beslaget av popcorn-time.no, etter rettsmøtet
forrige uke[3]. Vi er hverken fornøyd med faktabeskrivelsen eller
lovanvendelsen i kjennelsen, og vurderer hva vi bør gjøre videre. Under
rettshøringen slang Økokrim rundt seg med påstander og henviste til
dokumenter vi ikke har fått sett, og dermed vanskelig kunne imøtegå..
F.eks. er det først nå i kjennelsen vi får vite at det var IMC og
IMCASREG8 som var anmeldt. Vi har 14 dager på å anke avgjørelsen, og vi
må blant annet telle på kronene og se om vi tar oss råd. NUUG og EFN har
så langt hatt utgifter på over 70 000,- i saken, og donasjoner dekker
bare en brøkdel av dette. Hvis du synes saken bør ankes, så setter vi
pris på om du bidrar med donasjoner[4].

 [1] <URL: https://www.nuug.no/ >
 [2] <URL: https://www.efn.no/ >
 [3] <URL: https://www.nuug.no/news/Muntlig_h_ring_om_DNS_beslaget_og__Funksjonsfeil_i__KOKRIM__kronikk.shtml >
 [4] <URL: https://www.nuug.no/dns-beslag-donasjon.shtml >

Uansett, her er OCR-tekst av kjennelsen i sak16-169617ENE-FOLL avsagt
2017-02-03 av Follo Tingretts dommerfullmektig m alm. fullmakt Kristine
Møse:

                KJENNELSE

 Ved beslutning 7. mars 2016 tok Økokrim beslag i bruksretten til
 domenenavnet "popcorn-time.no" med sikte på en senere inndragning,
 jf. straffeprosessloven § 203 første ledd annet punktum og
 straffeloven § 69. Beslaget ble gjennomført ved ransaking av lokalene
 til domeneforhandlerne av domenenavnet, selskapet Internet Marketing
 Consults AS (IMC) og foreningen IMCASREG8.

 Økokrim tok også beslag i IMCs regnskapsdokumenter ved beslutning
 11. mars 2016, idet disse ble antatt å ha betydning som bevis i
 straffesaken, jf. straffeprosessloven § 203 første ledd første
 punktum. Dette ble gjennomført i lokalene til selskapets
 regnskapsfører.

 Ved begjæring 20. oktober 2016 brakte IMC og IMCASREG8 spørsmål om
 opprettholdelse av beslagene inn for retten, jf. straffeprosessloven
 § 208.

 Follo tingrett innkalte til muntlig forhandling om spørsmålet 1.
 februar 2017. IMC og IMCASREG8 v/ styreleder Morten Emil Eriksen var
 representert ved advokat Ola Tellesbø, som nedla påstand om Opphevelse
 av beslagene. Under forhandlingene fikk de begjærende parter bistand
 på visse punkter fra partshjelpere Norsk Unix User Group (NUUG) og
 Elektronisk Forpost Norge (EFN), jf. tvisteloven § 15-7 bokstav b
 analogisk anvendt, jf. HR-2014-947-U.

 Økokrim var representert ved førstestatsadvokat Elisabeth
 Harbo-Lervik, som nedla påstand om opprettholdelse av beslagene.


 IMC og IMCASREG8 fremmet også krav om innsyn i straffesakens
 dokumenter, jf. straffeprosessloven § 242. Økokrim krevde
 innsynsbegjæringen avvist.

 Rettens vurdering

 Spørsmålet om beslag

 Ting som antas å ha betydning som bevis i en straffesak eller som
 antas å kunne inndras, kan beslaglegges under en etterforskning inntil
 rettskraftig dom foreligger i saken, jf. straffeprosessloven § 203
 første ledd. Det er en forutsetning for slikt beslag at det er
 skjellig grunn til mistanke om et straffbart forhold.

 Programvaren Popcorn Time gjør filmer og TV-seier tilgjengelig for
 allmennheten uten opphavsmenns samtykke. Nettsiden
 https://popcorn-time.no oppfordret besøkende til å laste ned denne
 programvaren. Nettsiden inneholdt lenker til andre nettsider hvor
 programvaren enkelt kunne lastes ned. I en "disclaimer" ble besøkende
 varslet om at programvaren kunne være ulovlig. Likevel ga nettsiden
 detaljert veiledning om hvordan programvaren skulle installeres og
 brukes. Nettsiden ble jevnlig oppdatert og vedlikeholdt.

 Retten er ikke enig med de begjærende parter i at nettsiden bare
 inneholdt en generell omtale av programvaren. Nettsiden synes å ha
 oppfordret til, tilrettelagt for og bidratt til muligheter for økt
 bruk av programvaren i det norske marked. Etter en samlet vurdering er
 retten derfor kommet til at det foreligger skjellig grunn til mistanke
 om et straffbart forhold, nærmere bestemt medvirkning til overtredelse
 av åndsverkloven § 2, jf. lovens § 54 første ledd bokstav a og
 straffeloven § 15.

 Retten finner at vilkårene for beslag av domenenavnet
 “popcorn-time.no" er oppfylt. Det antas at domenenavnet kan inndras,
 jf. straffeprosessloven § 203 første ledd annet punktum. Ved denne
 vurderingen er det tilstrekkelig at det er rimelig mulighet for at
 slik inndragning kan skje, jf. Rt-1999-2063. Etter rettens syn har
 domenenavnet "vært brukt" til den straffbare handlingen, jf.
 straffeloven § 69 første ledd bokstav c. Sammenstillingen av
 programvarens navn "popcorn-time" med det norske toppdomenet ".no" har
 vært et sentralt redskap for å gjøre programvaren tilgjengelig for det
 norske publikum. Et domenenavn er for øvrig en "ting" som kan
 beslaglegges og inndras, jf. Rt-2009-1011.

 Beslagleggelse av domenenavnet er tilstrekkelig begrunnet og
 forholdsmessig, jf. straffeprosessloven § l70a. Økokrim har opplyst at
 påtalevedtak vil treffes i løpet av våren. Det straffbare forholdet
 synes å være relativt alvorlig sett hen til skadepotensialet for
 opphavsmennene. IMC og IMCASRBGS har opplyst at ransakingen var en
 ubehagelig opplevelse, at deres forretningsmodell er truet, og at
 beslaget medfører tap av en årsavgift på kr. 155 fra den kunde som
 hadde bruksrett til domenenavnet. Etter rettens syn er det tale om en
 tredjemannsinndragning etter straffeloven § 74 annet ledd første
 punktum som påfører de begjærende parter mindre ulemper.

 Videre finner retten at vilkårene for beslag av IMCs
 regnskapsdokumenter er oppfylt. Ifølge Økokrim inneholder dokumentene
 informasjon om hvem som har bestilt domenenavnet. Retten legger dette
 til grunn, og det antas at dokumentene vil ha betydning som bevis i
 den senere straffesaken, jf. straffeprosessloven § 203 første ledd
 første punktum. Inngrepet er ikke ubegrunnet eller uforholdsmessig,
 jf. straffeprosessloven § 170a` Det vises blant annet til at IMC har
 tilgang til sine regnskaper elektronisk og kan be om papirkopi ved en
 henvendelse til politiet.

 De begjærende parter har anført at beslagene krenker forbudet mot
 forhåndssensur i Grunnloven § 100 fjerde ledd. Siden det er skjellig
 grunn til mistanke om at det allerede er begått et straffbart forhold,
 antar retten at det er lite treffende å karakterisere beslaget som
 "forhåndssensur". Også ytringsfriheten er fremhevet, jf. også EMK
 art. 10. Retten kan ikke se at de begjærende parter har presisert på
 hvilken måte deres ytringsfrihet er krenket. Så vidt retten forstår,
 synes IMC og IMCASREG8 som domeneforhandlere å tilby en plattform for
 andres ytringer. Under enhver omstendighet har et eventuelt inngrep i
 ytringsfriheten tilstrekkelig hjemmel i straffeprosessloven, forfølger
 et legitimt formål om å verne andres opphavsrettigheter og er
 forholdsmessig. Innsyn i straffesakens dokumenter

 De begjærende parter har også bedt om innsyn i straffesakens
 dokumenter. Økokrim har avslått anmodningen, og spørsmålet skal
 avgjøres ved rettens kjennelse, jf. straffeprosessloven § 242 fjerde
 ledd.

 IMC og IMCASREG8 er ikke en del av den personkrets som har krav på
 innsyn i straffesakens dokumenter etter straffeprosessloven § 242
 første ledd. Den opprinnelige anmeldelsen var riktignok rettet mot IMC
 og IMCASREG8, men Økokrim har aldri erklært dem som mistenkte i
 saken. Retten kan heller ikke se at Økokrim på annen måte har
 betraktet eller behandlet domeneforhandlerne som mistenkte, sml.
 Rt-l998-1083 og Rt-1997-105.

 Adgangen til å bringe et avslag om innsyn inn for retten, gjelder for
 personer som har rett til å begjære innsyn etter § 242. Begjæringen
 om innsyn må derfor avvises.

                SLUTNING
                
 1. Begjæring fra Internet Marketing Consultants AS (IMC) og IMCASREG8
  om Opphevelse av Økokrims beslutning 7. mars 2016 om beslag av
  domenet "popcorn-time.no" tas ikke til følge.
  
 2. Begjæring fra Internet Marketing Consultants AS (IMC) og IMCASREG8
  om Opphevelse av Økokrims beslutning 11. mars 2016 om beslag av
  regnskapsmaterialer tas ikke til følge.
  
 3. Begjæring fra Internet Marketing Consultants AS (IMC) og IMCASREG8
  om innsyn i straffesakens dokumenter avvises.

               Kristine Møse

Ta gjerne kontakt med sekretariatet hvis du ønsker å bidra i saken.


More information about the interesserte mailing list