Til forsvar for Fri programvare - NUUGs prosesskriv i DNS-beslagsanke

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Wed Mar 8 10:26:12 CET 2017


Følgende ble nettopp publisert på NUUGs blogg,
https://www.nuug.no/news/, og gjengis her slik at alle i NUUG-miljøet er
kjent med status og planen om rettsmøte neste onsdag.

https://www.nuug.no/news/Til_forsvar_for_Fri_programvare___NUUGs_prosesskriv_i_DNS_beslagsanke.shtml

Til forsvar for Fri programvare - NUUGs prosesskriv i DNS-beslagsanke
=====================================================================

Som oppfølging til anken i DNS-beslagsaken[1] gikk NUUGs prosessskriv i
posten i går, på dagen året etter at DNS-navnet ble beslaglagt av
politiet. Vi håper argumentene om hvorfor NUUG har engasjert seg i dette
er forståelig også for de som ikke har satt seg inn i saken. Hvis du
synes arbeidet NUUG gjør her er viktig, så er det svært verdifullt om du
støtter oss økonomisk[2] slik at vi klarer å føre saken helt til siste
konklusjon.

 [1] http://www.nuug.no/news/Her_er_v_r_anke_av_Tingrettens_DNS_beslagskjennelse.shtml
 [2] https://www.nuug.no/dns-beslag-donasjon.shtml

 Saka gjeld: Anke over Follo tingretts orskurd om beslag av DNS-domenet
 «popcorn-time.no».

 1. PROSESSUELT

 Norwegian Unix User Group (NUUG) erklærer med dette partshjelp for
 IMCASREG8 og Internet Marketing Consults AS, jf. tvisteloven § 15-7
 (b) og HR-2014-947-U. NUUG var også partshjelpar i tingretten, utan
 protest frå Økokrim.

 NUUG ønskjer at det blir halde munnleg forhandling i medhald av
 straffeprosessloven § 387, 1. ledd. Det er heilt sentralt for sakas
 opplysning at programvara Popcorn Time vert demonstrert i retten, for
 å illustrere at lovleg bruk er fullt mogleg.

 Det bes om løyve til at underteikna kan opptre som prosessfullmektig
 for NUUG i lagmannsretten, jf. domstolsloven § 223, 1. ledd.

 Det opplysast om at separat prosesskriv vil bli inngitt av Elektronisk
 Forpost Norge.

 1.1. Grunnlaget for partshjelpa

 NUUG er ei ikkje-kommersiell foreining som arbeider for spreiing av
 UNIX-liknande system, fri programvare og opne standardar i Noreg.
 Foreininga blei danna i 1984 med det formål å auke interessa for bruk
 av UNIX, og å stimulere til utveksling av informasjon og erfaring
 mellom brukarar. NUUG er den norske greina av den internasjonale
 organisasjonen USENIX («The Advanced Computing Systems
 Association»). NUUG har i dag totalt 241 medlemmer. NUUG vert
 representert ved og dagleg drifta av eit styre beståande av fem
 medlemmer.

 Bilag 1: [22]Norwegian Unix User Groups vedtekter[3].
 
 [3] https://www.nuug.no/vedtekter.shtml

 Beslaget i denne saka bidreg til utryggleik blant medlemma i NUUG om
 kva som lovleg kan publiserast utan å risikere beslag og
 strafferettsleg forfølging. Dette gjeld særleg sidan eit hovudpoeng
 med fri programvare er deling, og det at det blir drive mykje
 frivillig informasjons- og rettleiingsverksemd i regi av NUUG og
 medlemma. Eit beslag som nettopp er grunngjeve i at slik
 informasjonsverksemd utgjer straffbar medverking, grip direkte inn i
 foreininga sitt formål og naturlege verkeområde.

 Programvare som Popcorn Time er såkalla «fri programvare». Fri
 programvare, eller open kjeldekode som det også vert kalla, inneber at
 ein har høve til å endre, forbetre, spreie og dele programvara utan
 hinder av opphavsrett. Det vil seie at ein kan lage nye løysingar
 basert på eksisterande programvare utan at ein må byrje på nytt kvar
 gong. Når ein så byggjer vidare på fri programvare, kan ein dele sin
 endra versjon, som andre så igjen kan studere og vidareutvikle – anten
 for å forbetre produktet til nytte for fellesskapet, eller for å
 tilpasse produktet til sin bruk. Fri programvare inneber også at ein
 kan reparere programvare sjølv dersom ein finn feil, på same måte som
 ein kan reparere andre eigendeler. Det er dette som skil fri
 programvare frå lisensiert programvare, der ein berre får lov til å
 bruke programvara, utan å ha høve til å endre eller forbetre den,
 verken til eigen eller fellesskapets nytte.

 Eit eksempel på vellukka bruka av fri programvare, er Linux, som
 brukast i fleirtalet av verdas smarttelefoner. Den mest kjente
 varianten er Android. Eit anna eksempel er LibreOffice, som er basert
 på OpenOffice og er eit mykje brukt alternativ til Microsoft Office.

 Bilag 2: [23]Informasjonfolder om fri programvare utarbeida av NUUG[4]
 
 [4] http://www.nuug.no/dokumenter/folder-friprogramvare.pdf

 At NUUG er tilhengjarar av fri programvare, inneber likevel ikkje at
 dei er motstandarar av opphavsrett generelt eller støttar slik bruk av
 Popcorn Time som utgjer krenking av opphavsrett. Sjølv om Popcorn Time
 også kan brukast til å spreie opphavsrettsbeskytta materiale, er langt
 frå all bruk av Popcorn Time ulovleg. NUUG vil halde fram at å
 beslaglegge DNS-domenet popcorn-time.no er eit ulovleg, uproporsjonalt
 og ueigna tiltak for å motverke ulovleg spreiing av
 opphavsrettsbeskytta materiale. Beslaget er retta mot ei nettside som
 innehaldt informasjon om ei lovleg programvare, som både kan brukast
 og som blir brukt til lovlege formål. Nettsida åtvara også brukarane
 om at nokon former for bruk av Popcorn Time kunne medføre brot på
 opphavsrett. På popcorn-time.no var det vidare informasjon om «Butter
 Project», som er ein modifikasjon av Popcorn Time som berre gjer
 oppslag i fri-lisensierte innhaldskatalogar som vodo.net, archive.org
 og CCC Media. Denne modifikasjonen av Popcorn Time illustrerer etter
 NUUG si oppfatning godt nytta av fri programvare. NUUG ser det som
 eit paradoks at Økokrim vel å ta beslag i ei nettside som faktisk
 informerer i korleis programvare kan brukast til å unngå krenkingar av
 opphavsretten.

 2. BAKGRUNN - FAKTUM

 For å lettare belyse NUUG sine argumenter i saka, meiner vi det er
 hensiktsmessig å gjere greie for faktum i noko større grad enn det som
 følgjer av Follo tingretts orskurd og Økokrims avgjersle om beslag.

 2.1. Teknologien - begreper

 Av omsyn til sakas opplysing finn vi det hensiktsmessig å gjere nokre
 begrepsavklaringer.

 Programvara Popcorn Time kombinerer tre teknologier – nemleg
 Bittorrent, videoavspeling og oppslag i katalogtjenester.

 Bittorrent er eit «peer to peer»-system for å distribuere datafiler i
 eit nettverk. Det fungerer slik at kvar deltaker i nettverket både er
 mottaker og videredeler av filer, noko som bidreg til effektiv
 distribusjon og utnytting av bandbredde. For å bruke
 Bittorrent-teknologi treng brukaren ein «bittorrent-klient». Det finns
 mange forskjellige bittorrent-klienter for dei aller fleste
 datasystem. Popcorn Time har slik funksjonalitet integrert, det same
 har den norske nettlesaren Opera.

 Popcorn-Time.io, Butter og deira variantar som alle går under
 samlenemninga Popcorn Time, får innhald frå kjelder som gjerne kallast
 katalogar. . Katalogane inneheld metadata, som peikar brukaren vidare
 til der ein kan laste ned materiale frå.

 2.2. Popcorn-time.no og Popcorn Time

 Popcorn-time.no var domenenamnet til ei nettside som ga informasjon om
 programvara Popcorn Time i ulike variantar. Nettsida lenka også til
 andre nettsider der programvara kunne lastast ned. Det er mogleg å
 strømme opphavsrettsbeskytta innhald gjennom noko av dei programma som
 går under namnet Popcorn Time, men sjølve programvara er ikkje
 ulovleg. Som nemnd over, er også mykje fritt innhald tilgjengeleg,
 blant anna under såkalla «Creative Commons»-lisensar. Teknologien som
 brukast i Popcorn Time er BitTorrent-protokollen.

 Innehavar av popcorn-time.no var også bevisst på at programvara kunne
 misbrukast, og tok aktive skritt mot å hindre misbruk blant anna ved
 at følgjande tekst var tydeleg på hovudsida:

  Før du fortsetter, bør du være klar over at bruk av Popcorn Time og
  lignende kan være ulovlig. Mye av innholdet i disse tjenestene er
  opphavsrettsbeskyttet materiale som deles og lastet ned uten
  tillatelse fra eierne og produsenter av materialet. Bruk av disse
  tjenestene vil ofte resultere i et brudd på opphavsrett, avhengig av
  hva du ser. Hvis du likevel velger å bruke tjenestene du lese om på
  dette området, gjør du det på egen risiko, og det anbefales å følge
  loven.

 3. MEDVERKING

 3.1. Innleiing

 På bakgrunn av faktum og NUUGs kjernesaker som nemnd tidlegare i dette
 skriv, er NUUG særleg bekymra for Økokrims påstand og Follo tingretts
 konklusjon om at det ligg føre straffbar medverking. Vi vil difor
 knytte nokon særlege merknader til denne problemstillinga i det
 følgjande.

 NUUG vil halde fram at det ikkje ligg føre straffbar medverking, og at
 beslaget difor må hevast. Økokrim har grunngjeve beslaget i
 straffeprosesslova § 203 første ledd jf. § 205 første ledd, som angir
 at det kan tas beslag i «ting som antas å kunne inndras». Økokrim har
 vidare vist til straffeloven § 69, som opnar for inndraging av ting
 som «er frembrakt ved, har vært gjenstand for, eller har vært brukt
 eller bestemt til bruk ved en straffbar handling». Det underliggande
 straffbare forhold i saka er hevda å vere medverking til brot på
 åndsverkloven § 2, jf. § 54 første ledd, jf. tredje ledd,
 jf. straffeloven § 15.

 Straffelova § 15 slår fast at «Et straffebud rammer også den som
 medvirker til overtredelsen, når ikke annet er bestemt». Dei nærmare
 grensene for medverkingsansvaret følgjer av fast og langvarig norsk
 rettspraksis. Den nye straffelova er ikkje meint å endre
 rettstilstanden på dette punkt, jf. Ot.prp. nr 90 (2003-2004), kap.
 30.1 (merknaden til § 15).

 Medverkeransvaret skal ramme personar som, utan sjølv å ha utført den
 aktuelle straffbare handlinga, har utvist det minimum av straffverd
 som ei handling i samsvar gjerningsskildringa krev.

 Før vi drøftar medverking vidare, er det grunn til å presisere kva den
 straffbare handlinga hovudpersonen utfører faktisk består i. Den
 aktuelle straffbare handlinga er tilgjengeleggjering av eksemplar i
 strid med åndsverklova § 2. I praksis skjer tilgjengeleggjeringa ved
 at opprinneleg opplaster gjer ein bittorrent-pakke tilgjengeleg på
 nettet. Deretter må referanse til eller informasjon om
 opphavsrettsbeskytta materiale plasserast i ein katalogtjeneste. Ein
 måte å gjere oppslag i desse katalogtjenestane på, er via programvara
 Popcorn Time. Det er altså ikkje Popcorn Time som gjer materiale
 tilgjengeleg, men den som gjer materiale tilgjengeleg for søk via
 Popcorn Time eller på andre måtar. Ein treng ikkje Popcorn Time for å
 få tilgang til slikt materiale, men kan finne det med ein vanleg
 nettlesar om ein kjenner nettadressa.

 3.2. Eventuell straffbar medverking for Popcorn-time.no

 Den viktigaste rettslege problemstillinga i denne saka er om det
 innehavar av popcorn-time.no har gjort, nemleg å bidra til spreiing av
 ei programvare og å informere om korleis den kan brukast, er nok til å
 slå fast straffbar medverking til brot på åndsverklova § 2.

 Follo tingrett har i sin orskurd grunngjeve konklusjonen om straffbar
 medverking slik:

  Programvaren Popcorn Time gjør filmer og TV-seier tilgjengelig for
  allmennheten uten opphavsmenns samtykke. Nettsiden
  https://popcorn-time.no oppfordret besøkende til å laste ned denne
  programvaren. Nettsiden inneholdt lenker til andre nettsider hvor
  programvaren enkelt kunne lastes ned. I en "disclaimer" ble
  besøkende varslet om at programvaren kunne være ulovlig. Likevel ga
  nettsiden detaljert veiledning om hvordan programvaren skulle
  installeres og brukes. Nettsiden ble jevnlig oppdatert og
  vedlikeholdt.

  Retten er ikke enig med de begjærende parter i at nettsiden bare
  inneholdt en generell omtale av programvaren. Nettsiden synes å ha
  oppfordret til, tilrettelagt for og bidratt til muligheter for økt
  bruk av programvaren i det norske marked. Etter en samlet vurdering
  er retten derfor kommet til at det foreligger skjellig grunn til
  mistanke om et straffbart forhold, nærmere bestemt medvirkning til
  overtredelse av åndsverkloven § 2, jf. lovens § 54 første ledd
  bokstav a og straffeloven § 15.

 Den siterte skildringa gjev inntrykk av at tingretten ser på sjølve
 programvara som ulovleg. Det er ingenting i grunngjevinga som drøfter
 forholdet mellom popcorn-time.no og gjerningane til
 hovudpersonen. Dette gjer det vanskelegare å sjå på kva måte
 tingretten meiner at popcorn-time.no medverker til ulovleg
 tilgjengeleggjering av opphavsrettsbeskytta materiale.

 I norsk rett er det vanleg å snakke om tre former for medverking:
 Fysisk, psykisk, og «passiv» (medverking i form av unnlating).
 Tingretten si skildring sitert over gjer grunn til å drøfte kva for
 alternativ som kan vere aktuelt.

 Det kan ikkje vere tale om fysisk medverking i denne saka. Popcorn
 Time er ei programvare med lovleg teknologi og mange lovlege
 bruksområde. Programvara er samanliknbar med verktøy som
 datamaskiner, telefonar, nettlesarar eller USB-kablar. Alle desse
 verktøya kan potensielt brukast til forskjellige kriminelle
 handlingar, for eksempel framsetting av truslar eller overføring av
 opphavsrettsbeskytta materiale. Det gjer likevel sjølvsagt ikkje
 verktøya ulovlege. Å tilby og informere om slike verktøy kan difor
 ikkje utgjere straffbar medverking, og det same gjeld for Popcorn
 Time.

 Neste alternativ er om det ligg føre psykisk medverking. Med psykisk
 medverking tenkjer ein på tilfelle der «tiltalte positivt har
 tilskyndet til handlingen eller styrket gjerningspersonens forsett»,
 jf. Rt. 2014 s. 930 avsnitt 11.

 Spørsmålet blir om popcorn-time.no ved å gi informasjon og lenke til
 programvara Popcorn Time, kan seiast å ha positivt tilskynda til
 (oppfordra til) ulovleg spreiing av opphavsrettsbeskytta materiale,
 eller styrka forsettet til gjerningspersonen til å foreta slik
 spreiing.

 NUUG kan ikkje sjå at det låg føre nokon oppfordringar av noko slag
 på popcorn-time.no til ulovleg deling av opphavsrettsbeskytta
 materiale. Nettsida oppfordrar og gir rettleiing i bruk av Popcorn
 Time, men ga ingen spesifikk informasjon om opphavsrettsbeskytta
 materiale eller oppfordra på nokon måte til slik bruk av
 programvara. Tvert derimot innehaldt sida følgjande tekst, nettopp
 for å hindre misbruk av programvara:

  Før du fortsetter, bør du være klar over at bruk av Popcorn Time og
  lignende kan være ulovlig. Mye av innholdet i disse tjenestene er
  opphavsrettsbeskyttet materiale som deles og lastet ned uten
  tillatelse fra eierne og produsenter av materialet. Bruk av disse
  tjenestene vil ofte resultere i et brudd på opphavsrett, avhengig av
  hva du ser. Hvis du likevel velger å bruke tjenestene du lese om på
  dette området, gjør du det på egen risiko, og det anbefales å følge
  loven. (vår utheving og understreking)

 Det låg altså ikkje føre nokon positiv tilskynding, men derimot
 positiv oppfordring til å avstå frå ulovleg bruk av Popcorn Time.

 Det siste alternativet er om det ligg føre straffbar medverking i
 form av passivitet.

 Den klare hovudregelen i norsk rett er at passivitet frå medverkeren
 ikkje kan gi grunnlag for straff. Passivitet kan berre medføre
 straffansvar dersom den passive har eit særleg band til saka, og
 soleis har ei særleg plikt til å forhindre den straffbare handlinga.

 I denne saka står popcorn-time.no i alle høve for langt frå dei
 straffbare handlingane til at ansvar for passiv medverking kan vere
 aktuelt. Den ulovlege delinga skjer ikkje gjennom popcorn-time.no.
 Nettsida har ingen kontroll med kven som lastar ned programvara, og
 ikkje kva programvara brukast til. Dersom det skulle vere medverking å
 berre informere om programvara slik popcorn-time.no gjorde, følgjer
 det logisk at ein kvar som informerer om lovlege produkt som har eit
 potensiale for misbruk, kan hamne i straffansvar. Norsk strafferett
 bygger ikkje på eit så strengt ansvar for medverking.

 Det avgjerande i tvilstilfeller om medverking, er straffverdigheita av
 den aktuelle atferd og preventive omsyn. Som det er argumentert for
 over, er bruk av og informasjon om fri programvare ønskeleg i eit
 moderne, teknologidrive samfunn. Det er lite straffverdig i det å
 legge til rette for dette. NUUG ser ikkje heilt vekk i frå at
 DNS-domenebeslag kan vere eit aktuelt tvangsmiddel mot domene som
 positivt oppfordrar til lovbrot. Popcorn-time.no er derimot ikkje eit
 slikt domene.

                 .....

 4. AVSLUTTANDE MERKNADER

 Då Norwegian Unix User Group opptrer som partshjelpar leggjast det
 ikkje ned sjølvstendig påstand, men det erklæres partshjelp for ankas
 prinsipielle påstand nr 1 og 2, samt dei subsidiære påstandande nr. 1
 og 3.

                 -o0o-

 Prosesskrivet med bilag er sendt Follo Tingrett i fire – 4 –
 eksemplar.

 I tillegg er to eksemplar sendt motpartens prosessfullmektig.

 Kopi er også sendt elektronisk per e-post.

 Oslo, 7. mars 2017
 Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS

 Kjetil Wick Sætre
 Advokatfullmektig
 kws (at) foyentorkildsen.no

Nå venter vi spent på prosessskrivet fra EFN, og respons fra motpart og
domstol.


More information about the interesserte mailing list