Pressemelding: NUUG oppfordrer til åpne standarder i HDMI-forumets beslutningsprosess Pressemelding: NUUG oppfordrer til åpne standarder i HDMI-forumets beslutningsprosess

Peter N. M. Hansteen peter at nuug.no
Thu Mar 7 18:54:12 CET 2024


Oslo, 6. mars 2024 – Den norske foreningen Norwegian Unix User Group
(NUUG) uttrykker dyp bekymring over HDMI Forums nylige beslutning om å
nekte AMD tillatelse til å utgi en åpen kildekodedriver for HDMI 2.1,
en avgjørelse som direkte påvirker Linux-brukere og åpen
kildekodesamfunnet.

HDMI-forumets beslutning legger unødvendige begrensninger på
innovasjon og interoperabilitet ved å stenge tilgang til nyere deler
av HDMI-standarden.  HDMI er en sentral teknologi som benyttes over
hele verden i en betydelig mengde produkter og fra en betydelig mengde
leverandører.  En slik nedstenging med hemmelighold strider mot
prinsippene om åpne standarder som NUUG fremhever som essensielle for
sunn og bærekraftig teknologiutvikling.

I denne sammenhengen vil NUUG hevise til definisjonene av åpne
standarder slik de er utformet av blant annet EU-kommisjonens European
Interoperability Framework og NUUGs danske søsterforening DKUUG, som
begge fremhever viktigheten av offentlig tilgjengelighet, fri
implementering, og vedlikehold gjennom en åpen prosess. Åpne
standarder sikrer leverandøruavhengighet og fremmer samvirke på tvers
av produkter og teknologier.

I lys av den nylige hendelsen mellom HDMI Forum og AMD, oppfordrer
NUUG HDMI Forum til å revurdere sin posisjon og heller slutte seg til
og praktisere seg prinsippene om åpne standarder. Dette vil ikke bare
gagne Linux-brukere, men også styrke teknologisk innovasjon og bidra
til sunn konkurranse for aktører og forbrukere over hele verden.

En åpen tilnærming vil sikre at ingen er låst til spesifikke
leverandører og at alle aktører, fra individuelle utviklere til store
organisasjoner, kan bidra til og nyte godt av teknologisk
fremgang. Ved å gjøre HDMI-spesifikasjonene åpent tilgjengelige og
gjøre eventuelle patenter som er nødvendige for implementering av
standarden fritt benyttbare for alle uten krav om betaling eller
hemmelighold, kan HDMI Forum følge en vei mot større inklusivitet og
innovasjon.

NUUG står klare til å delta i dialog og samarbeid med HDMI Forum og
andre interessenter for å fremme en fremtid der teknologiske
standarder er åpne og tilgjengelige for alle. Vi tror at ved å arbeide
sammen kan vi bygge en mer åpen og interoperabel digital verden.

For ytterligere informasjon eller kommentarer, vennligst kontakt:
Peter N. M. Hansteen (peter at nuug dot no), Leder i NUUG

Tidligere beslektede saker: 
    "Hva er egentlig en åpen standard?" (2005-06-28) https://www.nuug.no/dokumenter/standard-presse-def-200506.txt
    "Fri og åpen standard, slik Digistan ser det" (2009-01-31) https://people.skolelinux.org/pere/blog/Fri_og__pen_standard__slik_Digistan_ser_det.html

NUUG er en ikke-kommersiell forening som arbeider for spredning av
UNIX-lignende systemer, fri programvare og åpne standarder i
Norge. Foreningen ble dannet i 1984 med det formål å øke interessen
for bruk av UNIX, og å stimulere til utveksling av informasjon og
erfaring mellom brukere.

Forslag til sitater:
    
"Vi står overfor en kritisk tid der valget mellom åpne og lukkede
standarder vil forme fremtiden for digital teknologi. HDMI Forumets
beslutning vekker dyp bekymring, fordi den fører til en tilstand med
begrenset innovasjon og tilgjengelighet. Dette er en bekymringsfull
utvikling som vi må ta på alvor."

"Det er dypt beklagelig å se HDMI Forum velger stenger ute en
betydelig del av teknologisamfunnet. Som leder for NUUG, er det trist
å vitne til at mulighetene for åpne standarder blir oversett til
fordel for restriktive praksiser. Dette er et tilbakeskritt for
prinsippene om åpenhet og samarbeid som driver teknologisk fremgang."

"HDMI Forums beslutning om å nekte åpen kildekodedriver for HDMI 2.1
viser en irriterende kortsynthet og mangel på forståelse for åpen
kildekode-bevegelsens verdier. Som samfunn burde vi strebe etter å
fremme åpenhet og inkludering, ikke bygge barrierer. Dette er et
frustrerende hinder for vårt arbeid mot et mer åpent
teknologilandskap."

"Det er uakseptabelt at HDMI Forum holder fast politikk som direkte
undergraver prinsippene om åpenhet og samarbeid. Dette er en direkte
motsetning til alt vi i NUUG står for. Jeg er uhyre lite fornøyd med
denne beslutningen, som ikke bare skader Linux-brukere men også hele
ideen om teknologisk fremgang gjennom åpenhet. Det er på tide at vi
tar et standpunkt mot slike lukkede og ekskluderende praksiser."

"Også de frie produktene vil etterhvert ha full støtte for all
HDMI-funksjonalitet, men det vil ta tid og krever at utviklere bruker
tid på reverskonstruksjon av eksisterende løsninger i stedet for bruke
tid og krefter på å bidra til å skape ny og bedre teknologi."


More information about the interesserte mailing list