[NUUG jobbmarked] Overingeniør/avdelingsingeniør - unix serverdrift ved IT-avdelinga, Universitetet i Bergen

Bjoern Tore Sund bjorn.sund at it.uib.no
Tue May 13 11:37:57 CEST 2008


Overingeniør/avdelingsingeniør - unix serverdrift ved IT-avdelinga, 
Universitetet i Bergen.

Universitetet i Bergen er eit byuniversitet der sentrale delar av campus 
ligg i Bergen sentrum. Vi har ca 15 000 studentar og omlag 3200 
tilsette. UiB er kjend for forsking på høgt europeisk nivå og har mellom 
anna fleire senter for framifrå forsking (SFF). Vi har ein sterk 
internasjonal profil som medfører tett samarbeid med universitet over 
heile verda.

IT-avdelinga er Universitetet i Bergen sin sentrale IT-funksjon med 
ansvar for brukarstøtte, applikasjonar og infrastruktur. Avdelinga har 
89 tilsette, organisert i tre seksjonar (sjå http://it.uib.no). Vi har 
eit aktivt og kompetent miljø, og leverer eit breitt spekter av 
IT-tenester med eit sentralisert driftsopplegg. Avdelinga har tatt i 
bruk ITIL-rammeverket for organisering av tenesteleveransar.

Ved IT-avdelinga er det ledig ei stilling som 
overingeniør/avdelingsingeniør.

Beskriving av stillinga:
Ved IT-avdelinga, seksjon for infrastruktur si gruppe for Unixdrift er 
det ledig ei fast stilling som overingeniør. Søkjaren bør ha god 
kompetanse på drift av Linux servere. Det er ønskjeleg med kompetanse på 
drift i stor skala, og om teknikkar for automatisering av slik drift. 
God røynsle med kommandolinja og scriptspråk er ein føresetnad. UiB har 
for tida standardisert på RedHat Enterprise Linux. Det er ein fordel om 
søkjaren også har erfaring frå drift av servere med Sun Solaris 
operativsystem, men det er ingen føresetnad.
Det er viktig at søkjarane er sjølvstendige, har gode samarbeidsevner, 
er serviceinnstilte, har evne til å styre prosjekt, og gode evner til å 
kommunisere munnleg og skriftleg på norsk og engelsk. Dessutan evne til 
å byggje gode relasjonar internt og eksternt. Vi vil leggje spesiell 
vekt på personlege eigenskapar som gjer søkjaren skikka til stillinga.

Søkjarar av overingeniørstillingen må ha høgre utdanning, 
sivilingeniøreksamen eller universitetseksamen (cand.scient.), eller 
tilsvarande kvalifikasjonar oppnådd ved lengre praksis og relevant 
etter- og vidareutdanning.

Overingeniør vert løna etter lønssteg 49 - 54 (kode 1087), etter 
kvalifikasjonar. For spesielt kvalifiserte søkjarar kan det vurderast 
høgare løn.

Dersom det ikkje melder seg kvalifiserte søkjarar for stillinga som 
overingeniør, vil det verte vurdert å tilsetje ein person som 
avdelingsingeniør. Søkjarar av stilling som avdelingsingeniør må ha 
ingeniørutdanning frå høgskole eller tilsvarande utdanning, eller 
tilsvarande kvalifikasjonar oppnådd ved allsidig relevant praksis og 
tilstrekkeleg etter- og vidareutdanning.

Avdelingsingeniør vert løna etter lønssteg 36 - 49 (kode 1085/LR22.1-7), 
etter tenesteansiennitet.

Kvinner vert spesielt oppmoda til å søkje. Dersom fleire søkjarar vert 
vurdert til å ha tilnærma like kvalifikasjonar, vil reglane om 
kjønnskvotering i Personalreglementet for tekniske og administrative 
stillingar verte følgde.

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:
Seksjonsjef Jan Kristian Walde Johnsen (epost jan.johnsen at uib.no telefon 
55 58 42 38) eller overingeniør Egil Pedersen (epost 
egil.pedersen at it.uib.no, telefon 55 58 40 61), begge ved IT-avdelinga.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet 
i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert 
alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med 
innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn vert oppmoda om å 
søkje stillinga.

Den som vert tilsett må rette seg etter dei retningslinene som til kvar 
tid gjeld for stillinga.

Søknad og CV skal sendast elektronisk via ink på denne sida «Søk denne 
stilling» til Universitetet i Bergen. Kopi av vitnemål og attestar skal 
berre sendast dersom du får melding om det.

Søknadsfrist: 28. mai 2008

Søknaden skal merkast: 08/5661

-- 
Bjørn Tore Sund    Phone: 555-84894  Email:  bjorn.sund at it.uib.no
IT department     VIP:  81724    Support: http://bs.uib.no
Univ. of Bergen

When in fear and when in doubt, run in circles, scream and shout.More information about the jobbmarked mailing list