[NUUG jobbmarked] Søker kursholdere i forbindelse med data og nettverkskurs for enslige mindreårige asylsøkere

kuras hjordis hjordisk at gmail.com
Sun Oct 18 14:24:17 CEST 2009


(for English see below)


Hei!

I forbindelse med data og nettverkskurs for enslige mindreårige
asylsøkere (EMA) søker jeg kursholdere. Dette er introduksjons kurs i
IKT, og fremmer fri programvare. Formålet med kurset er å tilføre
deltagerene digital kompetanse og nettverkserfaring gjennom bruk av
sosiale og demokratiske medier.

For mer informasjon, se vedlagte tekst, http://cpcproject.ning.com
eller send mail til hjordisk at gmail.com

Alt best,

Hjørdis Kurås

Informasjon om kurs:

CpC er data og nettverkskurs for EMA i Norge og vil tilby en rekke
gratis verktøy for bruk av IKT. Kursene bruker utelukkende fri
programvare som f.eks Open Office og Gimp, og operativsystemet Linux.
Kursene vil også fokusere på bruk av internett tjenester som ulike
kommunikajons og informasjons-verktøy og kanaler.

Som en forlengelse av kurs, har CpC opprettet nettsamfunnet
http://cpcproject.ning.com
EMA kan på kort varsel sendes ut av Norge eller til ulike mottak over
hele landet, også mottak hvor ingen snakker deres språk. Nettsamfunnet
kan motvirke isolasjonsrelatert forverring av post-traumatisk
stresslidelse gjennom åpning for kommunikasjon og et inkluderende
nettverk. Nettsamfunnet fungerer således som en sosial møteplass, i
tillegg til ressurs senter for å innhente og utveksle informasjon og
kulturelle erfaringer.

CpC søker å utvide ressursene utover tradisjonelle geografiske
nettverk gjennom e-læring og utveksling av kunnskap på internett.
http://cpcproject.ning.com er integrert med moderne modeller av
elektronisk distribuerte miljøer som bruker web 2.0 teknologier som
blog, chat, streaming media and dynamic media posting. Nettsidene kan
enkelt oversettes til 42 språk, og vektlegger også visuelle medier som
foto og video.

Med nettsamfunnet knyttes det verdi til tiltak og tjenester som folk
gir i et nettverk, og formaliserer utveksling av kunnskap som kan
generere nye muligheter for praksis og samarbeid i gjensidig
fordelaktige forbindelser. CpC vil også tilrettelegge for
re-etablering i hjemlandet ved å utdanne mottaks-personell for IKT
utstyr, opprette internasjonale kontaktnett og fokusere på digitale
verktøy til bruk i alle regioner av verden.

Det har blitt gjennomført et kurs i mai 09, og neste kurs er planlagt
i Oslo i November 09, med 10 deltakere mellom 15 og 18 år fra Hvalstad
Asylmottak. Deltakere har svært varierende skolebakgrunn, data og
norsk kunnskaper, men med mye ressurser og god vilje. Det vil være
tolk tilstede under kurset. Kurset er av 3 x 3 timer
ettermiddag/kveld, og arbeidet er lønnet. En kurs plan med ulike
temaer det er ønskelig at kursholdere går igjennom og har kjennskap
til, kan ettersendes de som er interessert i prosjektet.

CpC er utviklet av Hjørdis Kurås i dialog med organisasjoner som
jobber med asylsøkere og flyktninger, og organisasjoner som jobber
relatert til teknologi og nettverksbaserte medier. CpC er støttet av
Atelier Nord, Norsk Kulturråd og UDI.

---------------
english version:

HI!
In connection with computer and networking courses for unaccompanied
minor asylum seekers (EMA) I seek workshopholders in Oslo. This is
introductory courses in the use of ICT, and promotes the use of free
software, and democratic media. For more information about CPC see the
text below and http://cpcproject.ning.com or send mail to
hjordisk at gmail.com.

All best,

Hjørdis Kurås

CpC is workshops for unaccompanied minor asylum seekers (EMA
applicants) and offer a range of ready made tools for PC and internet.
CpC gives participants digital competence / literacy and network
experience when building computers and further focus on free software,
online services and networking. The aim is to generate new
opportunities, practices and collaborations in mutually beneficial
relationships.

cpcproject.ning.com is created on an experiential and theoretical
understanding of shared networks and resources forming a major part of
media arts culture. CpC aims to attach value to the actions and
services that people provide in a network and to formalise that
exchange of knowledge within media arts. It also looks to expand the
resources out beyond traditional geographical networks through
e-learning/exchange and knowledge sharing online.

The CpC project is influenced by local community-based mutual aid
networks in which people exchange goods and services, without the need
for money. This influence is integrated with contemporary models of
online distributed communities using ning with web 2.0 technologies
such as tagging, blogging, streaming media and dynamic media posting.

CpC has established contact with a number of international
organizations and focuses on digital tools that can be used in all the
regions of the world. Cpc also facilitate for re-establisment in the
home country.

The project has been elaborated by Hjørdis Kurås in dialogue with
organizations that work with asylum seekers and refugees as well as
organizations related to technology and network based media. The
project is supported by Atelier Nord and The Norwegian Art Council.

-- 
Hjørdis Kurås
Observatoriegate 10
N - 0254 Oslo
Tel: (+47) 915 444 41
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: jobbs?ker_cpc.odt
Type: application/vnd.oasis.opendocument.text
Size: 14528 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/jobbmarked/attachments/20091018/defe6a8b/attachment.odt 


More information about the jobbmarked mailing list