[NUUG kart] Sykkelveier, gangstier etc.

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Mon Aug 20 11:59:47 CEST 2007


On Mon, Aug 20, 2007 at 11:25:41AM +0200, HÃ¥kon Enger wrote:
> Men vi skulle kanskje helst hatt en egen tag for gang- og sykkelvei. 
> Derimot har jeg ikke sett så mange rene sykkelveier i Norge, så man kan 
> vanligvis anta at highway=cycleway betyr gang- og sykkelvei.

highway=cycleway + foot=yes burde være en god match for gang- og 
sykkelvei.

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
http://bob.cakebox.net/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 2220 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20070820/0a6a424b/attachment.bin 


More information about the kart mailing list