[NUUG kart] Høring om offentlighetsloven og kart

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Thu Nov 1 08:28:26 CET 2007


[Harald Holone]
> Gjenbruk gjerne argumenter herfra dersom det er aktuelt.

Takk for det.  Jeg har lenket den inn fra wikisiden.  Så ut til at
endel av argumentene var felles allerede.

PDF-utgave av høringsuttalelsen er nå på plass på
<URL:http://wiki.nuug.no/uttalelser/200710-offentlighetslov>, og jeg
har tenkt å sende den på epost til departementet i løpet av dagen.

Her er teksten.  Det er fortsatt mulig å komme med korreksjoner.

Justis- og politidepartementet 
Lovavdelingen 
Postboks 8005 Dep 
0030 Oslo 
postmottak at jd.dep.no 

Deres ref: 200705911 EO MHG/bj 

Høringsuttalelse om forskrift til den nye offentlighetsloven

Norwegian UNIX User Group takker for muligheten til å kommentere
Justis- og politidepartementet arbeid med ny forskrift til
offentlighetsloven[1]. NUUG er en ikke-kommersiell forening for
profesjonelle databrukere, programvareutviklere og
driftspersonell. Foreningen har fokus på åpne standarder, fri
programvare og UNIX-lignende operativsystemer. Foreningen ble dannet i
juni 1984, da med formål å stimulere til økt interesse og bruk av
UNIX, samt å skape gode vilkår for utveksling av informasjon og
erfaring mellom brukere. NUUG er tilknyttet USENIX som en nasjonal
gruppe. I tillegg fungerer NUUG som kontaktorgan mot andre
internasjonale grupper og organisasjoner med tilsvarende
interesseområder. NUUGs kartgruppe består av folk med interesse for
kart og georeferert informasjon, og er en nasjonal gruppe av
OpenStreetMap-prosjektet.

Denne uttalelsen er ført i pennen av Tobias Brox, med innspill fra
Knut Arne Bjørndal, Magne Mæhre og NUUGs leder Petter Reinholdtsen.

Forslag til forskrifter ser generelt sett bra ut, vi setter bl.a. pris
på at det eksplisitt er fastslått at man ikke kan kreve inn
kopi-avgift på informasjon sendt pr elektronisk post.

Vi ser av forslag at departementet ønsker at dagens system med prising
og salg av digitale kartdata skal fortsette. Vi i NUUG tror at de
samfunnsøkonomiske konsekvensene av et frislipp av kartdata vil være
veldig mye større enn statens inntekter på kartsalg, og at dagens
prisingspolitikk derfor ikke bør fortsette.

Kombinasjon av ulike offentlige og private datasett gir nye muligheter
for produkter og applikasjoner. Det offentlige har til en viss grad
begynt med dette, der man f.eks. kan kombinere meteorologiske data og
sjøkart, men dette er kun tilgjengelig på web og det er ikke mulig å
ta med seg ut i båten. Man kan heller ikke inkludere egne datasett i
disse.

Fri programvare og åpne nett-tjenester er en trend i tiden, i
Norwegian Unix User Group har vi opplevd at fri programvare som Linux
til en stor grad har tatt over hele Unix-markedet. Internett domineres
også av fritt tilgjengelige tjenester. Utvikling av fri programvare og
fritt tilgjengelige nett-tjenester hindres effektivt så lenge
datagrunnlaget ikke er fritt. Gjennom et frislipp av kartdata blir
mulighetene for nye programmer og tjenester mye større, og vi tror
hvermannsen vil oppleve et økt tilbud av applikasjoner, både
kvantitativt og kvalitativt.

Høy pris og mange bruksbegrensninger på kartdata medfører imidlertid
en høy terskel for å utvikle kartsystemer. Det er i dag vanskelig for
mindre aktører å komme inn i markedet, og markedet preges av få
aktører og lavt tilbud. Aktørene vil heller ikke prioritere marginale
nisjer, blant annet har Røde Kors hatt problemer med dette[2].

Med en prisingspolitikk vil mye ressurser brukes på å utvikle
bruksbegrensninger - eksempelvis krever sjøkartdata i Norge spesielt
godkjente lesere. Rocknes hadde tilgang på oppdaterte kartdata, men
med den kartplotteren de hadde ombord var de nødt til å bruke britiske
kartdata. Vi ser ikke bort fra at Rocknes-forliset hadde vært unngått
med fri tilgang til kartdata.[3]

Med dagens situasjon blir også mye ressurser lagt ned i å lage
konkurrerende tjenester. OpenStreetMap-prosjektet er helt fritt og
basert på frivillig innsats, a la Wikipedia[4]. OpenStreetMap har
kommet et langt stykke med å kartlegge verden. Det er i dag over 16
tusen bidragsytere i OpenStreetMap-prosjektet. De fleste gatene i Oslo
er allerede lagt inn[5].

Google leverer også mange karttjenester, og de har i dag veldig god
dekning, særlig i USA hvor de har fri tilgang til kartmateriale
vedlikeholdt av det offentlige, men også f.eks. i Bergen hvor de har
fått flyfoto fra Bergen Kommune. Selv om Googles kartdata ikke er
fritt tilgjengelig har man i dag mange muligheter til å integrere egne
datasett og produkter mot Google Maps og Google Earth. Eksempelvis kan
værdata lastes inn i Google Earth[6], og Google Maps kan til en viss
grad integreres mot diverse webapplikasjoner.

Dersom man gir ut statens kartdata uten bruksbegrensninger, vil
tjenester som OpenStreetMap og Google Earth bli både bedre og supplert
med flere konkurrenter. Alternativet, slik vi ser det, er at Statens
Kartverk vil gli over til å bli en nisjeleverandør kun ovenfor
bransjer som har et særskilt høyt krav til detaljerte kart.

 1. http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2007/Horing---forskrift-til-den-nye-offentleg/-2.html?id=479724
 2. http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_ostafjells/buskerud/4718651.html 
 3. http://www.stortinget.no/dok15/2003/dw-200304-521.html 
 4. http://www.wikipedia.org/ 
 5. http://www.openstreetmap.org/?lat=59.94246&lon=10.93098&zoom=15&layers=0BT 
 6. http://www.yr.no/om_yrno/1.2414504 

For foreningen NUUG 

Petter Reinholdtsen 
Leder i NUUG


More information about the kart mailing list