[NUUG kart] (fwd) FAD: 5 millioner til fri programvare og åpne standarder

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Fri Oct 5 12:52:46 CEST 2007


Dette kunne kanskje være noe for OSM-prosjektet å søke om penger til
kartsamlinger og hardware hos? Jeg rekker ikke gjøre det, men håper
noen av dere andre kan tenne på ideen. Det som trengs er å finne en
offentlig instans som en kan søke sammen med.

----- Forwarded message from Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com> -----

To: medlemmer at nuug.no
Subject: FAD: 5 millioner til fri programvare og åpne standarder
From: Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>
Date: Thu, 04 Oct 2007 16:33:50 +0200


Tenkte denne pressemeldingen som kom i dag kunne interessere NUUGs
medlemmer. Hentet fra
<URL: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/pressesenter/pressemeldinger/2007/Fem-millionar-i-prosjektstonad-skal-frem.html?id=484744 >:

  Pressemelding, publisert 04.10.2007:

  Fem millionar i prosjektstønad skal fremje fornying og auka bruk av IKT
  =======================================================================

  Fornyingsminister Heidi Grande Røys vil stimulere til betre bruk av IKT
  i offentleg sektor. Fornyingsdepartementet kunngjer no fem millionar
  kroner i prosjektmidlar for å fremje bruk av opne standard og fri
  programvare i statlege og kommunale verksemder.

  Offentlege verksemder sender millionar av brev og pakker seg i mellom
  kvart år. Helsesektoren aleine står for 40 millionar av desse, alt frå
  røntgenbilete til reseptar. Ved å sende meldingane elektronisk, basert
  på opne standardar, vil innbyggjarane få eit betre tenestetilbod og det
  offentlege vil spare store ressursar.

  - I dag har vi 431 kommunar og 341 sentrale myndigheiter med uavhengig
  avgjerdsmyndigheit på IKT-området. Skal vi fornye offentleg sektor og
  skape nye elektroniske tenester for innbyggjarar og næringsliv må vi
  byggje bru mellom IKT-systema. Eg ønskjer derfor auka bruk av opne
  standardar, seier Heidi Grande Røys.

  Bruk av opne standardar gir meir effektiv informasjonsutveksling mellom
  IKT-system, gjenbruk av løysingar og auka IKT-basert innovasjon og
  verdiskaping. Som ein del av arbeidet med å fremje bruk av opne
  standardar i det offentlege kunngjer Fornyingsdepartementet no midlar
  til prosjekt i statlege og kommunale verksemder.

  - Auka bruk av opne standardar vil òg motverke uheldige bindingar til
  enkeltleverandørar, skape auka konkurranse og sikre like føresetnader
  for å kommunisere elektronisk med offentleg sektor, uavhengig av kva
  teknologisk plattform den einskilde innbyggjaren eller bedrifta nyttar
  seg av, seier Grande Røys.

  Fri programvare
  Fornyingsdepartementet kunngjer òg midlar til prosjekt innan fri
  programvare. Bruk av fri programvare gjer det mogeleg med deling av
  løysingar på tvers i offentleg sektor.
  - Eg ønskjer med dette tiltaket å stimulere til ein delingskultur der
  offentlege verksemder kan byggje vidare på andre sine nyvinningar,
  seier fornyingsministeren.

  Prosjektmidlane til fri programvare og opne standardar vert
  kunngjort kvar for seg. Statlege og kommunale verksemder kan søkje.
  Søknadsfristen er 13. november 2007.

Se websiden for utlysningsteksten til de to kategoriene.

Vennlig hilsen,
--
Petter Reinholdtsen
Leder i NUUG

----- End forwarded message -----


More information about the kart mailing list