[NUUG kart] cron render av Norge

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Fri Oct 26 09:18:07 CEST 2007


On Fri, Oct 26, 2007 at 09:10:21AM +0200, Sverre Didriksen wrote:
> Knut Arne Bjørndal wrote on 26.10.2007 08:42:40:
> 
> > Jeg vet ikke om noen av disse cronjobbene fremdeles er i drift, men nå
> > er de i alle fall overflødige, siden det nylig er satt opp en
> > mekanisme som ber om rerender av alle endrede tiles hver
> > 4. time. Dette gjøres vha. et nytt (udokumentert) API-kall som lister
> > endringer siste X timer.
> 
> Denne nye mekanismen gjelder bare Osmarender vil jeg anta, og ikke Mapnik?

Ja, Mapnik har fremdeles en egen database, som kun oppdateres etter
planet-dump. Det var snakk om daglige planet-dumper tidligere, jeg vet
ikke om det ble noe av eller ikke.

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3852 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20071026/d3e5632f/attachment.bin 


More information about the kart mailing list