[NUUG kart] "primary" er IKKE "fylkesveg" !

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Thu Aug 7 22:25:59 CEST 2008


On Thu, Aug 07, 2008 at 10:08:45PM +0200, Michael Eric Menk wrote:
> Knut Arne Bjørndal wrote:
> > Jeg tror det ble presisert på map features nylig at lanes= brukes for 
> > totalt antall felt wayen representerer, så gang i så fall alle tallene 
> > med 2.
> >
> 
> Ypperlig at det er blitt forandret..., jeg syntes den var litt teit med 
> "antall felt i en retning".

Ja, det var i grunnen helt på trynet...

Tror det var noe som var skjedd et stykke tilbake i historien, og det
originalt var ment som "antall felt denne streken representerer".

> Jeg foreslår da følgde.
> 
> Av vi på alle veier som er trunk, secondary og tertiary skal merkes med 
> lane=1 dersom det ikke er noe gul midtstripe., og i tillegg tagger 
> est_width=X dersom man tror at lastebiler vil ha problemer med å kjøre 
> forbi hverandre.

Litt usikker på om jeg er enig der, hvis man bare har lanes=1 vil nok
antagelsen være at det bare er plass til en bil i bredden.

est_width er veldig lurt, da er det mulig å gjøre ganske gode
antagelser om hvor (lite) egnet en vei er for større kjøretøy.

> Bare som referanse, så er maks bredde på kjøretøy 2.5meter(ikke 
> medregnet speil), og gang og sykkelsti er normalbredden på 3 meter.

Noen som vet hvor bredt et felt skal være?

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
http://bob.cakebox.net/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 4167 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20080807/b598914c/attachment-0001.bin 


More information about the kart mailing list