[NUUG kart] Subject: Re: Enkel OSM kystlinje av Norge i XML format?

Øystein Steimler oystein at nyvri.net
Wed Jul 9 14:15:50 CEST 2008


Jess.. sånn funket den listen. Sender på nytt, jeg. Kanskje noen andre
lurer på dette.

.øs

Øystein Steimler wrote:
> Kjell Are Refsvik wrote:
>> Takk for tipset, men jeg får ikke dette til å fungere:
>>
>> curl http://www.informationfreeway.org/api/0.5/way[natural=coastline] 
>> [bbox=6,47,15,55]
>> curl: (3) [globbing] errpr: bad range specification after pos 47
> 
> Dette er faktisk curl som prøver å `globbe', og vil nok ikke funke.
> 
> Curl kan nemlig loope gjennom en range på denne måten:
> 
>  $ curl http://server.no/artikkel[1-15].html -o serverartikkel-%1.html
> 
> Du kan slå av globbing i curl ved å bruke switchen -g.
> 
> .øs
> 


-- 
Øystein F. Steimler - jid/mail:oystein nyvri net - Use PGP: 0x59FAA849

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 252 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20080709/63397f97/attachment.pgp 


More information about the kart mailing list