[NUUG kart] Noen tanker om åndsverksloven, offentlighetsloven, kartdata og kommuneplaner

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Wed Jun 25 23:54:12 CEST 2008


Hei!

Inspirert av diskusjonen rundt pizzaen på treffet i Oslo, og jobbinga med
SSB sine geodata, har jeg begynt å kikke litt etter ande muligheter for å
finne fritt tilgjengelige geodata fra det offentlige. Selv om jeg ikke er
jurist, har jeg funnet ut en del. Først og fremst er det mye jus som er
uklar rundt dette. Jeg har først og fremst sett på norske kilder, men lovene
er ganske like i en del andre land, så det kan sikkert være aktuelt å se på
utenlandske rettskilder også.

Offentlighetsloven:
Denne gir rett til å få utlevert en del informasjon, som ellers ikke ville
være tilgjengelig, men påvirker ikke de immatrielle rettighetene til det som
utleveres. Det er verdt å merke seg at det er ganske mye man har krav på å
få utlevert, bl.a. vil jeg tro at man har rett på å få SOSI-filer som er
brukt som underlag for kart i saksdokumenter. Det er også noen begrensninger
i forhold til at dokumenter som er utgitt som f.eks. bøker ikke utleveres,
men at man må kjøpe publikasjonen.

Jeg skulle gjerne prøvd dette med å be om utlevering av SOSI-filene
(shape-filer med noe tillegsinformasjon) som er grunnlaget for Oslo
kommunestyre sin sak 192/03 om nye bydelsgrenser.

Åndsverksloven:
Dette er den viktigste loven, spesielt §43 (databasevern) og §9, som lyder:

"Lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre vedtak av offentlig myndighet
er uten vern etter denne lov. Det samme gjelder forslag, utredninger og
andre uttalelser som gjelder offentlig myndighetsutøvelse, og er avgitt av
offentlig myndighet, offentlig oppnevnt råd eller utvalg, eller utgitt av
det offentlige. Likeledes er offisielle oversettelser av slike tekster uten
vern etter denne lov.
Åndsverk som ikke er frembrakt særskilt til bruk i dokumenter som nevnt i
første ledd, og som det siteres fra eller som gjengis i særskilt vedlegg,
omfattes ikke av denne bestemmelse. Første ledd gjelder heller ikke lyrikk,
musikkverk eller kunstverk."

Forarbeidene er ikke tilgjengelige på nett (og jeg har ikke kommet meg på
biblioteket enda), men Olav Torvund har en artikkel om paragrafen:
http://www.torvund.net/index.php?page=opph-inforum

Legg spesielt merke til følgende:
"Når åndsverk ellers etter avtale med opphavsmannen gjengis i et dokument
som nevnt, vil det følge av bestemmelsens første ledd at åndsverket ikke
lenger er vernet etter loven."

Et kart som er trykket i en NOU skal altså være helt uten beskyttelse etter
åndsverksloven. Dette burde åpne noen kilder. Imidlertid faller GAB og DEK
ikke inn under dette.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/otprp/20042005/Otprp-nr-70-2004-2005-/14.html?id=399203
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/Kampanjer/tolkningsuttalelser/Statsrett/Tolkningsuttalelser-om-grunnloven/-105---Statens-adgang-til-a-fa-utlevert-.html?id=493702

Den siste uttalelsen er fra Lovavdelingen, og er omtrent så autorativt man
får noe som ikke er en høysterettsdom.

Neste spørsmål blir: I hva slags "utredninger og andre uttalelser" finnes
det mye kart? Et opplagt svar er kommuneplanene, som alle kommuner vedtar
med gjevne mellomrom, og som skal inneholde en arealdel.

Det er en del kommuneplaner tilgjengelige på nett, og Sirdal kommune går
foran med et godt eksempel både på offentliggjøring og mye bruk av kart.
http://kommuneplan.sirdal.org/wp/?page_id=10

Oslo er litt mer sparsommelige med kart:
http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/planer_og_utredninger/kommuneplanen/

Så vidt jeg klarer å forstå er disse kartene, og alle kart i andre
kommuneplaner, uten beskyttelse etter åndsverksloven.

Jeg er mer i tvil om SOSI-filene som er brukt for å lage disse planene er
vernet eller ikke. Er de ikke det, har vi mye kartdata der ute som vi kan
hente inn og bearbeide.


 - Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20080625/33d86e5c/attachment.htm 


More information about the kart mailing list