[NUUG kart] Sykehus

Magne Mæhre magne at samfundet.no
Wed Jul 29 17:55:15 CEST 2009


Snorre E. Johnsen wrote:
> DPS'ene er helseinstitusjoner ja, men ikke sykehus. (DPS kan f.x.
> sidestilles med ett sykehjem eller aldershjem i denne sammenheng).
> Hva med amenity=health_care ? Så får det, igjen, bli opp til
> POI-klienten å evt sammle opp smulene..
> Se forøvrig tidligere diskusjon på wiki for å opprette healthcare=
> taggen og utelate amenity= som tag for helsesektoren, som ville løst
> denne diskusjonen.

Ok - jeg er gjerne med på den varianten..

..men la meg bare ta et par poenger for å drodle litt mer over
dette med sykehus:

1. Som POI er du antagelig mest interessert i akuttmottak og
legevakttjenester.  Disse kan være samlokalisert med sykehus,
men trenger ikke nødvendigvis være det.  En del sykehus har
akuttmottak, og en del har det ikke.

Når du bruker OSM ved reiser så er det vel muligheten for
øyeblikkelig hjelp som er mest interessant for deg. Det bør vel
bety at det ikke er taggen "amenity=hospital" som er den relevante,
men snarere at du har emergency=yes satt (evt. en annen tag) ?

For meg som ikke er spesielt interessert i OSM i forhold til
reiser og navigasjon så er all funksjonsmerking interessant.
Jeg er interessert i å ha en tagging som gjør at jeg kan
gruppere forskjellige samfunnstjenester og presentere disse
geografisk.

2. Jeg var, som legmann, ikke klar over at DPS ikke blir regnet
som sykehus. I Trondheim sorterer Nidaros DPS og Tiller DPS
som avdelinger under St. Olavs Hospital på samme nivå i org.treet som
kreftavdelingen, poliklinikken, og distrikts-
sykehusene i Sør-Trøndelag.  På vevsidene står det bl.a
"Distriktspsykiatriske sentra har lokalsykehusfunksjon og skal
yte et almenpsykiatrisk tilbud innen ..."   Såvidt jeg vet har
alle DPS i Sør-Trøndelag s.k "døgnenhet" der folk er innlagt i
kortere eller lengre perioder, og poliklinikk, der det foretas
aktiv behandling.

Det er mulig at dette ligner mer på et sykehjem enn et sykehus, men
jeg er helt sikker på at min morfars sykehjem hverken har poliklinikk
eller fast ansatte behandlere med utdanning på mastergradsnivå, slik
DPSene har.

--Magne



More information about the kart mailing list