[NUUG kart] Falske buss- og T-banelinjer

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Thu Feb 16 08:39:14 CET 2012


On Thu, Feb 16, 2012 at 8:29 AM, Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com> wrote:
> Noen som vet noe om det er lover mot "datamaskinsabotasje" i Norge?

Googlet litt. Dette kanskje?


Skadeverk

Manipulasjon, endring eller sletting av data hos andre kan medføre at
datalagringsmediet ikke lenger kan brukes slik eieren har bestemt. Det
samme gjelder avskjæring av nettilgang. Slike handlinger kan være
straffbart skadeverk. Eksempler er implantering av "trojanske hester"
eller virusprogrammer som kan ødelegge data og programmer eller gjøre
anlegget sårbart ved å lage sikkerhetshull. Et annet eksempel er
handlinger som skaper overbelastning på dataanlegget eller
nettverkslinjen, som medfører at anlegget trer ut av funksjon.

Skadeverk rammes av straffeloven § 291, ev. § 292.
Sabotasje mot viktige informasjonssamlinger og anlegg i samfunnet
rammes av straffeloven § 151 b.


Ulovlig bruk av datakraft

Den som eier en gjenstand, kan bestemme hva den skal brukes til, og av
hvem. Misbruk av en gjenstand som tilhører andre, kan være straffbart
dersom eieren påføres tap eller ulempe, eller man oppnår vinning.
Dette gjelder også misbruk av datakraft. Det er dermed straffbart å
koble seg på en annens maskin og bruke denne uten samtykke fra eieren.

Ved dataangrep er det vanlig at gjerningspersonen utfører en del
kommandoer inne i den maskinen han har koblet seg til. I tillegg til
datainnbruddet er dette ulovlig bruk av fornærmedes datamaskin. Slike
handlinger kan ha store konsekvenser for dataanleggets eier, som blir
tvunget til å bruke ressurser på å finne ut hva som har skjedd og på å
gjenopprette datasikkerheten.

Det er altså ikke bare selve inntrengningen som er straffbar. Også
uberettiget bruk innebærer lovbrudd, for eksempel dersom en
arbeidstaker misbruker arbeidsgiverens dataanlegg til private formål.
I praksis vil ulovlig bruk av datakraft samtidig innebære et
datainnbrudd og/eller skadeverk..
Datamisbruk rammes av straffeloven § 261.


§ 151b. Den som ved å ødelegge, skade eller sette ut av virksomhet
informasjonssamling eller anlegg for energiforsyning, kringkasting,
elektronisk kommunikasjon eller samferdsel volder omfattende
forstyrrelse i den offentlige forvaltning eller i samfunnslivet for
øvrig, straffes med fengsel inntil 10 år.

http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-018.html#151b


§ 261. Den som rettsstridig bruker eller forføyer over en
løsøregjenstand som tilhører en annen, og derved skaffer seg eller
andre betydelig vinning eller påfører den berettigede betydelig tap,
straffes med fengsel inntil 3 år. Medvirkning straffes på samme måte.

http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-028.html#261


More information about the kart mailing list