[NUUG kart] Fagdag om historiske geodatabaser og kart i Riksarkivet 29. august 2014

Harald Groven harald at groven.no
Thu Aug 14 21:05:53 CEST 2014


Fagdag om historiske geodatabaser og kart i Riksarkivet 29. august 2014

Kåre Bævre har i flere år arbeidet med å bygge opp en database over
historiske, administrative inndelinger av Norge (HISTADM). Denne
omfatter både verdslige, geistlige og juridiske inndelinger (fylker,
kommuner, prestegjeld, sokn, sorenskriverier, fogderier osv.) og skal
dekke perioden fra slutten av 1600-tallet til dags dato. Som en del av
dette arbeidet har han langt på vei også bygd opp en historisk
matrikkel over gårder og eiendommer i Norge og deres tidfestede
oppdelinger (skylddelinger) og administrative tilhørighet over tid
(HISTMAT). En egen database omfatter også kartfestingen av de
administrative enhetene (HISTABAS). Deler av dette arbeidet er utført
i tilknytning til prosjektet ”Nasjonale karttjenester for historiske,
administrative grenser” (HAG), som hadde støtte fra ABM-utvikling i
årene 2009-2011.

Bævres arbeid har nå kommet så langt at han ønsker å presentere
innholdet i databasene for interesserte fagmiljøer og åpne for
anvendelser av materialet. Dette vil bl.a. bli gjort gjennom denne
fagdagen i Riksarkivet den 29. august 2014 kl. 9-16. Vi har også
invitert Arne Solli fra Universitetet i Bergen, som arbeider med
tilgrensende oppgaver, til å holde innlegg. Noen planlagte og påtenkte
anvendelser av databasene i flere institusjoner vil også bli
presentert.


Foreløpig program:

9.20 Åpning (v/Lars Nygaard)
9.30 Kåre Bævre: Databasene HISTADM, HISTMAT og HISTABAS – oppbygning,
innhold og grunnleggende funksjonalitet. Gjenstående arbeid. (Pause
der det passer i presentasjonen.)
12.30 Arne Solli, Universitetet i Bergen: Kart, geodata og historisk
geokoding i byene (BerGIS m.m.)
13.30 Kåre Bævre: Anvendelsespotensial for databasene
14.15 Påtenkte anvendelser av geodatabasene i ulike institusjoner
(Detaljeres senere)
15.15 Gunnar Urtegaard, Riksarkivet:
Kartfesting av folketellingen 1910, behov for autoritetsregister og
for HISTMAT og eventuelt HISTADM som ’linked open data’
15.45 Oppsummering, inkl. foreløpige planer for drift og vedlikehold
av databasene
16.00 Vel hjemhttp://kulturognaturreise.wordpress.com/2014/08/14/fagdag-om-historiske-geodatabaser-og-kart-i-riksarkivet-29-august-2014/


More information about the kart mailing list