[NUUG kart] Naturreservater ferdselsbestemmelser

Nka Mapper nkamapper at gmail.com
Tue Jun 13 22:24:03 CEST 2017


Dette er et bra initiativ. Det mangler mange verneområder i OSM. Her er
noen innspill:

Jeg er usikker på om bicycle:conditional-eksemplene blir riktige. Jeg har
ikke sett conditional-elementer av kategorien "road", "track" etc. i den
(engelske) wiki´en, så det er kanskje tvilsomt om disse vil bli tolket
riktig. Dessuten bør vi vel helst ha med mer utfyllende informasjon for at
forbudet skal kunne forstås. Et alternativ kunne være å bruke muligheten
til skrive fritekst, f.eks. slik:

Jotunheimen: bicycle:conditional = permissive @ "sykling bare tillatt på
veier, eksisterende stier og kjørespor"
Hardangervidda: bicycle:conditional = permissive @ "sykling bare tillatt på
godkjente traktorsleper og på Tinnhølvegen"
etc.

eller bare bicycle=no der det er relevant.

Conditional-teksten ovenfor kan gjerne være maskinelt generert dersom den
gir mening, og så kan teksten forbedres manuelt etter hvert.

En del verneområder har i tillegg generelt forbud mot all ferdsel under
kalving, hekking etc. som kanskje er enda viktigere enn bestemmelsene om
sykler. Om det først skal gjøres en systematisk import ville det vært fint
å få med dette, f.eks. tagget slik:

access:conditional = no at Apr 15 - Jul 15

Jeg synes ikke de verneområdene som allerede ligger i OSM skal byttes ut.
Jeg har selv importert verneområdene for Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark
og Vestfold, og det er lagt ned mye manuelt arbeid som jeg synes det ville
være synd å miste. Bare importen av det nye Raet nasjonalpark tok et fullt
dagsverk med sine (i utgangspunktet) 200.000 noder som skulle flettes med
kystlinjen.

Om nå det nå skal gjøres en større import så er det noen valg vi med fordel
bør ta stilling til, f.eks.:
1) Jeg synes name skal være det fulle navnet på verneområdet, f.eks.
"Hardangervidda nasjonalpark" og "Blankvann landskapsvernområde", slik det
gjøres i nesten alle andre land. Det gir mer informasjon om hva området er
enn bare et stedsnavn, f.eks. "Hardangervidda" og "Blankvann".
2) Vi bør standardisere hvilken simplify-faktor som skal brukes, slik at
tilgrensende verneområder får sammenfallende linjer. Foreslår faktor 0,5.
Det er stort sett vann og vassdrag som trekker opp antallet noder.
3) I tillegg til taggingen som er beskrevet i wiki´en er det noen ekstra
tagger jeg synes er nyttige å ta med:
- naturbase:iid - entydig identifikator i Naturbase
- naturbase:verneform - NR, LVO etc (kode som angir verneformen, delvis
finere inndeling enn protect_class)
- website - link til relevant faktaark i Naturbase
- related_law - link til relevant verneforskrift i Lovdata


11. juni 2017 kl. 09:50 skrev Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>:

> Hei,
> Det bør gjøres en jobb med å importere og oppdatere verneområder i
> OSM. Naturbase er meg bekjent aldri blitt importert i sin helhet,
> samtidig vernes og utvides det stadig flere områder, så det krever
> kontinuerlig oppfølging.
>
> I tillegg har jeg laget et datasett over ferdselsbestemmelsene for
> sykling i verneområder ved å programmatisk tolke 3000
> verneforskrifter. Språket i verneforskriftene er lite konsistent, så
> det var litt krevende. Jeg har laget et kart som for å visualisere
> dette. http://vibrog.github.io/sykling-verneomrader/
>
> Metodikken kan sikkert overføres til hest, båndtvang, totalt
> ferdselsforbud, etc.
>
> Jeg har en GeoJSON fil med naturvernområder[1] datasettet hvor dette
> er lagt til.
> Hvordan skal dette gjøres? For å spare arbeid er det nesten fristende
> å kaste ut alle verneområder og importere hele datasettet på nytt.
> Dette er juridiske grenser, så vi vil ikke miste arbeid fra
> bidragsytere, men det er en mulighet at andre ferdselsrestriksjoner er
> tagget.
>
> Noen fakta:
> 2961 verneområder i naturbase
> 167 uten verneforskrift
> 2794 verneforskrifter i lovdata
> 555 hvor det er forbudt å sykle sti
> 185 hvor det bare er tillatt å sykle stier angitt i forskriftsteksten,
> vernekart eller forvaltningsplan. I disse tilfellene burde OSM hatt
> tagging på stiene.
>
> Jeg har delt inn restriksjonene i følgende
> 0=Forbudt å sykle
> 1=Unntak vei
> 2=Unntak traktorvei
> 3=Unntak Spesifiserte
>
> Hvordan tagge dette?
>
> Area:
> bicycle=no
> bicycle:conditional=permissive @ road
> bicycle:conditional=permissive @ track
> bicycle:conditional=permissive @ specified
> bicycle:conditional=permissive @ trailblazed
>
> Trails:
> bicycle=dismount   # Det er tillatt å trille sykkel
>
> Synspunkter?
>
> [1]: https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/0
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170613/a819c30d/attachment.htm 


More information about the kart mailing list