[NUUG kart] Elveg oppdatering?

N/A N/A gazer2175 at hotmail.com
Sat Jun 17 09:56:34 CEST 2017


Vegklassane er vel knapt fullførte/godkjente.

Men når det gjeld vegklasse per i dag så er:

6 alle kommunale vegar
7 privat veg

8 skogsbilveg

Å setje "unclassified" på private vegar/skogsbil vegar som ofte går til stølar og hytter er risikabelt. Ein kan risikere at ein blir ruta gjennom slike vegar med bil og lastebil, då det er ein del plassar slike går frå ein hovudveg til ein anna. Mange slike vegar er ikkje meint for gjennomkøyring. "Unclassified" ligg og over "service" i hierarkiet.
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Map_Features

Bruk "unclassified" på kommunale vegar som ikkje er direkte bustadfelt.

Altså samlevegar som ikkje har bussrute og kommunale vegar gjennom landbruks områder, sentrumsvegar i tettstader osv.


Så eg tenker at ein set service på alle vegar i NDVB som blir rekna som privat eller skogsbilveg. Er vegen for dårleg etter visuell inspeksjon så kan folk redusere den til "track".
Som du seier så blir ein ikkje ruta inn på "track" med bil i dei aller fleste nav program.

Unclassified på alle kommunale vegar utanom byggjefelt og små kommunale gater til bustader.

Hugs på at det er mange stader slike vegar ikkje er kommunale og då må vi konsekvent bruke "service".
Om vegen sett som service er feil og ein får feilmeldingar på dette, så kan ein sende inn ei retting til Kartverket. Då vil dei kontrollere med kommunen og eventuelt få retta på dette.
Dette vil hjelpe med å forbetre kartdata for alle.

"Road" skal ikkje brukast på vegar i det heile. Dette er ein mellombels tag når ein ikkje veit kva type veg det er. Noko som ikkje er relevant for oss her.

Denne er nok brukt i konverteringa då det er uråd å vite om vegen passar som tertiary(bussrute), unclassified eller residential.


Eg ser ikkje nokon direkte ruting fare med å bruke "service" på privat og skogsbilveg under konverteringa.
Ein kan og bruka "unclassified" eller "residential" på kommunale vegar.Eg hadde eit forslag tidlegare her på epost lista om å bruke vegklasse. Men då må ein nesten ta i bruk "tertiary" for den lågaste fylkesveg klassen, klasse 5.
Utan den så har vi ikkje nok vegklassar i OSM å ta av.________________________________
From: kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of NKA mapper <nkamapper at gmail.com>
Sent: Saturday, June 17, 2017 7:30 AM
To: kart at nuug.no
Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?

Flott at Elveg-filene har blitt lastet opp på nytt.

Vi må prøve å få en konsensus om tagging av skogsbilvei. Slik det er nå blir "track", "service" og "unclassified" brukt om hverandre, og resultatet blir temmelig rotete.

Husk at skogsbilveier er bygget for å tåle trafikk fra tunge og lange tømmerbiler, ikke bare skogsmaskiner. Dette betyr at veiene har god standard og greit kan kjøres med vanlig personbil (skogsveier, derimot, er bare egnet for lastetraktor og lignende, se wikipedia). Skogsbilveier bygges etter fastlagte standarder: http://www.skogkurs.no/vegnormaler/pdf/Normaler_for_landbruksveier_2016.pdf

Jeg synes dermed helt klart at slike skogsbilveier ikke skal være "track". "Track" fungerer dessuten som regel heller ikke i navigasjonsprogrammer. Samtidig kan det være greit å skille skogsbilveiene fra andre normale veier ("unclassified"), fordi mange av dem har litt lavere standard. Jeg synes "service" kan passe greit til dette, slik det forøvrig også står på den norske wikien.

I de kommunene jeg har importert har det som i Elveg er klassiifisert som skogsbilvei fordelt seg omtrent slik:
1) Ca 30% er grendeveier, kjørbare seterveier og veier til gårder/hytter - tagges som "unclassified"
2) Ca 60% er reelle skogsbilveier for tømmerbiler, dvs. kjørbare for normale personbiler - tagges som "service"
3) Ca 10% er traktorveier eller veier for skogsmaskiner, eller kjøreveier som krever 4WD og høy bakkeklaring - tagges som "track"

Basert på dette synes jeg filene fra Elveg-konverteringen med fordel kunne vært tagget med "service" i stedet for "track". Alle veiene må likevel sjekkes manuelt, men "service" som default vil nok føre til at flere bruker "service" i stedet for "track".

Når det gjelder "road" som default i boligstrøk så synes jeg det synd at vi taper informasjonen som skiller vegklasse 6 (samleveier til bolig) og vegklasse 7 (privat adkomstvei til boliger, som regel bare korte "driveways"). Det ville være bedre om vegklasse 6 tagges til "residential" og vegklasse 7 tagges til "service" i filene. Alle veier må uansett sjekkes manuelt, men en slik default ville gitt et bra resultat for de kommuner jeg har importert.

Et alternativ er å ta med en ny tag i Elveg-filen, "elveg:vegklasse", og så kan man selv bruke denne til å sette defaults i sin egen import (inklusive for vegklasse 8, skogsbilvei). Om man glemmer å ta bort taggen før opplasting så gjør ikke det noe.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20170617/93727bb3/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list