Re: Publisering av klagesaker relatert til Mimes brønn

Hans-Petter Fjeld atluxity at 1kb.no
Mon Mar 7 08:24:15 CET 2016


Tja.. en helt OK måte å gjøre det på, gitt tilgjengelige ressurser :)

Tenker å nevne den lenken i mimesbrønn-saken også?

-- HP

On 06. mars 2016 11:18, Petter Reinholdtsen wrote:
> 
> Hei.  Jeg har nettopp publisert alle brev i en klage til
> sivilombudsmannen om manglende innsyn på
> <URL: http://www.nuug.no/pub/offentliginnsyn/mimesbronn-klager/klage-2015-forhandlinger_om_bv/ >.
> Ser det ut som en grei måte å publisere slike dokumenter på?
> 
> --
> Vennlig hilsen
> Petter Reinholdtsen
> _______________________________________________
> mimesbronn mailing list
> mimesbronn at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/mimesbronn
> 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/mimesbronn/attachments/20160307/d0f555de/attachment.pgp 


More information about the mimesbronn mailing list