Innspill til spesifikasjon av NOARK 5 Tjenestegresesnitt

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Wed Mar 15 23:23:17 CET 2017


Hei.

Vedlagt følger et innspill om at prosessen for å melde feil og
uklarheter i beskrivelse av NOARK 5 Tjenestegresesnitt bør klargjøres.

Kan dere sende innspillet til rette vedkommende, og gi meg
tilbakemelding på hvilket saksnummer denne henvendelsen har fått i
arkivverkets offentlige postjournal når dere mottar denne eposten?

Sender epostkopi til epostlisten for prosjektet Nikita NOARK5 Core, slik
at alle der er kjent med at dette innspillet er oversendt.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: noark5-mangelprosess.pdf
Type: application/pdf
Size: 94687 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.nuug.no/pipermail/nikita-noark/attachments/20170315/7d1bc17d/attachment-0001.pdf 


More information about the nikita-noark mailing list