[NUUG video] Kandidater til programråd (fwd)

Thomas Gramstad thomas at efn.no
Mon Feb 18 18:45:31 CET 2008


Hei,

Videresender denne til EFNs styre, EFNs TV-utvalg og NUUGs
videogruppe.

Har EFN eller NUUG noen kandidater til Programrådet?

Noen tanker om hvilken kategori ("Samfunnsmessig" eller "Andre")
som EFNs og NUUGs innhold hører inn under?

Thomas


---------- Forwarded message ----------
Date: Mon, 18 Feb 2008 10:08:54 +0100
From: Ernst Larsen <ernst.larsen at nssr.no>
To: frikanal at efn.no
Subject: Kandidater til programråd

Høvik 18.02.08

            

 

 

Elektronsik Forpost Norge

frikanal at efn.no

 

 

Kandidater til programråd

 

Ber om at alle medlemsorganisasjoner i Foreningen Frikanalen sender forslag til medlemmer av programrådet snarest til undertegnede. Styret i foreningen er gitt i oppdrag å peke ut et programråd som ifølge § 9 i våre vedtekter skal være "...et organ for samarbeid og koordinering mellom Frikanalens deltakere. Rådets hovedoppgave er å fordele sendetid mellom deltakerne etter prinsipper gitt av årsmøtet. " 

 

På årsmøtet i Foreningen Frikanalen ble prinsippene for sendetidsfordeling vedtatt - de er vedlagt under. 

 

Send begrunnet forslag til kandidater til programrådet til styreleder at frikanalen.no innen 26. februar. Til nå er det kommet seks kandidater - men vi trenger 10-15 medlemmer av programrådet - og de skal være representative for alle brukergrupper.

 

 

 

Med vennlig hilsen

FORENINGEN FRIKANALEN

 

 

Ernst Larsen, styreleder

 

 

 

Prinsipper for fordeling av sendetid og prinsipper for fastsettelse av sendetidsavgift

(Vedtatt på årsmøtet 4. februar 2008)


Instruks for programråd:

*     Programrådet skal bestå av minimum 10 personer, og maksimum 15, med en leder og en nestleder. Hver representant har personlig vararepresentant.

*     Programrådet oppnevnes av styret og alle valg må være enstemmige. 

*     Programrådet utnevnes for ett år av gangen.

*     Programrådet har som oppgave å påse at sendetid fordeles etter demokratiske prinsipper og at ytringsfriheten er ivaretatt, slik at alle grupper i samfunnet som ønsker å benytte seg av Frikanalen får mulighet til å slippe til med sine synspunkter.

*     Det skal avholdes møte for sendetidsfordeling hvert halvår.

*     Programrådet har myndighet til å ilegge sanksjoner overfor produsenter som har brutt retningslinjene for sending på Frikanalen eller regelverket for konsesjonen. 

Prinsipper for sendetidsfordeling:

Sendetiden som er til rådighet skal fordeles på en slik måte at alle organisasjoner, interessegrupper og individer får en rimelig adgang til å benytte seg av Frikanalen.

Sendetiden skal fordeles ut fra demokratiske prinsipper innenfor de kategorier som er trukket opp i Stortingsmeldingen for Frivillighet, der følgende sektorer er identifisert:

-     Kultur

-     Idrett

-     Religion/livssyn

-     Velferdsorganisasjoner

-     Solidaritet- og bistandsorganisasjoner

-     Minoritetsorganisasjoner

-     Barne- og ungdomsorganisasjoner

-     Samfunnsmessige interesseorganisasjoner

-     Beredskapsorganisasjoner

-     Andre organisasjoner

 

*     Ovennevnte grupper skal ha en rimelig fordeling av sendetiden, og Programrådet kan for tidsrammer av 6 måneders varighet fastsette rammene for hver kategori i sendeskjemaet, helst med fastsatte startidspunkter for hver kategori.

*     Sendetiden kan fordeles pr. uke eller dag, men dog slik at alle organisasjoner og foreninger innenfor Foreningen Frikanalen skal få rimelig mulighet til eksponering på TV-skjermen.

*     Ved sendetidsfordeling skal det også legges vekt på "åpne vindu" i sendeskjemaet, slik at også enkeltpersoner og foreninger som ikke er medlemmer av Foreningen Frikanalen får anledning til å gjøre bruk av sine demokratiske rettigheter. 

*     Ved spesielle anledninger kan den fastsatte sendetidsplanen fravikes, men det skal bare skje i spesielle unntakstilfeller (som direktesendinger eller samproduksjoner mellom forskjellige interessegrupper)

*     Faste sendeflater for de respektive grupper er basert på ønsket om å ha et forutsigbart sendemønster, slik at seerne kan venne seg til fastsatte sendetider (ref. erfaringene med kommersiell TV) 

*     Den respektive produsent har selv anledning til å rubrisere sitt program innenfor den hovedkategori som er nevnt ovenfor, men betingelsen er at innholdets hovedkarakter og budskap må være sammenfallende med kategoriens interessefelt. I tilfeller der dette blir gjenstand for uenighet, kan programrådet stadfeste hvilken kategori som skal gjelde for enkeltstående programmer. 

Nivå for sendetidsavgift:

Den enkelte produsent som ikke er medlem av Foreningen Frikanalen må betale en minimumsavgift på kroner 300 for hvert innslag som er under 30 minutters varighet.

Produksjoner med varighet over 30 minutter er sendetidsavgiften 500 kroner.

Tilsvarende satser gjelder for assosierte medlemmer (som ikke betaler medlemsavgift).

For betalende medlemmer av Foreningen Frikanalen dekker den årlige medlemsavgiften sendekostnadene.
More information about the video mailing list