[NUUG video] FWD: Foreningen Åpen kanal: Allmøtet 3. februar 2008, kl 16

Ole Kristian Lien oklien at nuug.no
Wed Jan 16 18:29:09 CET 2008


----- Forwarded message from Ola Tellesbø <otelles at hotmail.com> -----
Allmøtet søndag 3. februar 2008, kl 16
Sted: St. Olavs Pl. 5, 4. etg.
 
Møteorden:

1   Året som har gått
2   Gjennomgang av de nye vedtektsforslagene til foreningen Frikanalen.
3   Konsesjonsutlysningen for 'Open kanal', http://medietilsynet.no/om/nyhetsarkiv/080104_openNødvendige vedtektsendringer for å tilpasse oss konsesjonskravene:Ny § 9 MeklingsrådUløste uoverensstemmelser mellom deltakere overbringes et uavhengig meklingsråd bestående av 3 uhildede personer oppnevnt av styret. Partene legger fram sin sak muntlig for Meklingsrådet med full anledning til å gjendrive hverandres anførsler og påstander. Meklingsrådets avgjørelse kan påklages til Allmøtet.Ny § 10 RevisorForeningens revisor utpekes av styret.Gamle § 9 om oppløsning blir ny § 11.
4   Videre arbeid/framtidige saker.a) Søke på konsesjonen. Hvis foreningen Åpen kanal søker på konsesjonen, oppnår vi to ting selv om vi ikke får konsesjonen. Vi får rettslig klageinteresse og, for det andre, staten må godta alle vilkårene foreningen Frikanalen har satt. Søker vi ikke, mister vi adgangen til å påklage konsesjonen inn for domstolen og, for det andre, staten kan presse foreningen Frikanalen til å endre det de har forpliktet seg til i konsesjonssøknaden.b) Be staten å endre konsesjonen i henhold til norsk lov. Det staten ikke ønsker å gi deltakerne, er selvstendig redaktøransvar uten overprøving eller forhåndskontroll. Et pålegg om å oppgi det selvstendige redaktøransvaret er forbudt i henhold til Grunnlovens § 100, tredje ledd. Som konsesjonssøker plikter vi ikke å etterkomme ulovligheter. Det er likevel viktig overfor staten å påpeke feilene i konsesjonsutlysningen, hvilket styret har gjort. Medietilsynet kan av eget tiltak omgjøre konsesjonen eller, hvis ikke, videresende klagen til KKD. Hvis staten ikke ønsker å etterkomme norsk lov blir konsesjonen ulovlig, og forholdet må bringes inn for domstolen.
5   Forslag til valg: Sjur C. Papazian stiller vervet som styreleder til Ola Tellesbø. Papazian tar Tellesbøs plass som styremedlem. Dermed vil foreningens representant og prosessfullmektig være den samme hvis sak mot staten blir anlagt, altså den samme personen står for retten i kraft av begge verv.
 
Vel møtt!
----- End forwarded message -----

Jeg skal se om jeg får tatt meg en tur i hvert fall. Noen andre?

-- 
Vennlig hilsen,

Ole Kristian Lien


More information about the video mailing list