[NUUG video] (fwd) ÅPEN KANAL: NYHETSBREV MARS 2008

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Fri Mar 7 16:38:12 CET 2008


Noe for videogruppen.  Skal forsøke å få ham til å sende direkte til
video at nuug i framtiden.

----- Forwarded message from Ola Tellesbø <otelles at hotmail.com> -----

From: Ola Tellesbø <otelles at hotmail.com>
Subject: ÅPEN KANAL: NYHETSBREV MARS 2008
Date: Fri, 7 Mar 2008 15:17:40 +0000

Dette nyhetsbrevet går til Kringkasterforeningens 48 medlemmer.
 
1. Lovforslag ad absurdum: Deliberasjon forbudt!
2. Søknaden på konsesjon for Åpen kanal levert
3. Revisor valgt
4. Hjemmesiden vår, www.openchannel.no, oppdateres
5. Utlysning: Daglig leder Kringkasterforeningen
6. Styreleder jobber nå hos Fylkesmannen
 
 
1. LOVFORSLAG AD ABSURDUM: DELIBERASJON FORBUDT
Snart vedtar Stortinget en ny lov om redaksjonell fridom i media på grunnlag av framlagte Ot.prp.nr.19. Loven er ment å gjelde for Åpen kanal, men på Åpen kanal vil eiere og generalforsamling være byttet ut med medlemmer og allmøte. Loven passer derfor ikke Åpen kanal. Tvert om vil den foreslåtte loven om redaksjonell fridom undergrave formålet med Åpen kanal. Formålet med Åpen kanal er allmenn ytringsrett (reell ytringsfrihet) og deltakende demokrati. Åpen kanal skal gi alle frivillige organisasjoner og myndige adgang til å kringkaste på fjernsyn eget innhold under eget ansvar og under ikke-kommersielle vilkår. Formålet med lov om redaksjonell uavhengighet er å forhindre kommersiell styring av innholdet.Alle sendinger på Åpen kanal vil være ikke-kommersielle. Uten kommersiell styring fra eiere medfører kravet til uavhengighet i stedet et forbud mot en demokratisk prosess hos den enkelte frivillige organisasjon om hva som skal være organisasjonens budskap. Foreslåtte § 4 i lov om redaksjonell fridom forbyr deliberasjon, deltakende demokrati, den felles fornuft og den åpne samtalen som Åpen kanal skal tilrettelegge for! Redaktøren i en frivillig organisasjon kan ikke sette seg ned blant sine medlemmer og lytte til hva de mener organisasjonen bør kringkaste.
For å unngå dette absurdum må Åpen kanal unntas fra loven om redaksjonell uavhengighet. Dette gjør Stortinget ved å tilføye et nytt punktum i foreslåtte § 2, annet ledd: ?Loven gjelder ikke for Åpen kanal.?
 
2. SØKNADEN PÅ KONSESJON FOR ÅPEN KANAL LEVERT
Kringkasterforeningen leverte 3. mars søknaden på konsesjonen. Styret har gjort et godt stykke arbeid. Søknaden ble på nærmere 50 sider, vedlegg innbefattet. En kopi av søknaden oversendes på forespørsel.
 
3. REVISOR VALGT
Styret valgte Deloitte som revisor. Deloitte har godkjent fjorårets regnskap. Dette regnskapet vil bli lagt fram Allmøtet i august.
 
4. HJEMMESIDEN VÅR OPPDATERES
Kringkasterforeningen vil påbegynne arbeidet med å oppdatere hjemmesiden vår. Enkelte medlemmer har tilbudt seg å hjelpe til. Disse vil bli kontaktet.
 
5. UTLYSNING: DAGLIG LEDER
Kringkasterforeningen vil i løpet av mars utlyste stillingen som daglig leder. Ansettelse vil skje i og med tildelt konsesjonen innen primo juni. Utlysningen vil komme på openchannel.no og nav.no. Følg med på disse sidene straks over påske og tips mennesker du mener bør søke.
 
6. STYRELEDER JOBBER NÅ HOS FYLKESMANNEN
Etter å ha vært forsker og timelærer ved Juridisk fakultet (UiO), arbeidende styreleder og deltidsstudent vil styreleder fra neste uke jobbe som juridisk rådgiver hos Fylkesmannen. Dette aktualiserer behovet for ansettelse av daglig leder.
_________________________________________________________________
Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today it's FREE!
http://messenger.msn.click-url.com/go/onm00200471ave/direct/01/
----- End forwarded message -----


More information about the video mailing list