[NUUG video] ÅPEN KANAL: NYHETSBREV OKTOBER 2008

Ola Tellesbø otelles at hotmail.com
Mon Nov 3 17:21:02 CET 2008


ÅPEN KANAL: NYHETSBREV OKTOBER 2008 
 
1. Rettsaken mot staten berammet
2. Hvorfor tvinge staten inn for retten?
3. Kringkasterforeningens tidlige advarsler mot konsesjon for Åpen kanal
4. Kr 2,5 millioner foreslått bevilget til Frikanalen.
5. Foreningen Frikanalen godt i gang
6. Neste styremøte i Kringkasterforeningen
 
1. RETTSAKEN MOT STATEN BERAMMET
Rettsaken mot staten er berammet til 13. mars 2009 i Oslo tingrett. Dette er dessverre langt fram i tid. Kringkasterforeningen ønsket saken opp i slutten av november men verken regjeringsadvokaten eller dommeren kunne på denne siden av nyttår eller i januar/februar.
 
2. HVORFOR TVINGE STATEN INN FOR RETTEN?
Følg med i neste nummer av Gateavisa (novemberutgivelsen). Avsender redegjør for hvorfor Kringkasterforeningen går til søksmål mot staten.
 
3. KRINGKASTERFORENINGENS TIDLIGE ADVARSLER MOT KONSESJON
Allerede i Stortingets høring om digitalt bakkenett 17. november 2003 frarådet Kringkasterforeningen bruk av kringkastingskonsesjon for Åpen kanal. Den 4. mai 2004 trykte VG en kronikk om emnet. Denne er klipt inn nedenfor. Det vi skrev den gangen er det samme som vi skriver nå.
 
4. Kr 2,5 MILLIONER FORESLÅTT BEVILGET TIL FRIKANALEN
KKD har i sin tilråding i St.prp.nr.1 (2008-09) foreslått bevilget kr 2,5 millioner til Frikanalen. Søk på ”Frikanalen” her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/dok/regpubl/stprp/2008-2009/stprp-nr-1-2008-2009-.html?id=530038
 
5. FORENINGEN FRIKANALEN GODT I GANG
Foreningen Frikanalen (FF) har siden 15. oktober gjennomført vellykkede testsendinger på bakkenettet. Samtidig er videoarkivet tilgjengelig. Dessverre forutsetter video on demand over nettet Microsoft sin Silverlight som går på Mac, men ikke på Linux. Foreningen Frikanalen har selvsagt ambisjoner om å gjøre demand-tjenestene plattformuavhengig, men dette kan ta noen måneder og forutsetter trolig flere midler enn det staten så langt har satt av til Åpen kanal. 
 
6. NESTE STYREMØTE I KRINGKASTERFORENINGEN
Neste styremøte avholdes 10. november 2008, kl 4, St.Olavspl. 5, 4. etg. Styreleder redegjør for arbeidet med rettsaken så langt. Det videre arbeidet med saken blir planlagt. 
 
 
VG - 04.05.2004 - Side: 37 
Åpen kanal - en UTFORDRING
Forfatter: Ola Tellesbø
 
I et demokrati bør du ikke behøve å betale for å ytre deg. Fjernsynet når oss alle, og følgelig må ethvert demokrati tilse at den reelle ytringsfriheten særlig gjelder dette mediet. Stortinget har derfor nylig vedtatt at om fire år kan alle levere egen video og få kringkastet sitt budskap til alle fjernsynsapparater i Norge. Under eget redaktøransvar. 
Dette konseptet er i Europa kjent som «Open Channel» og finnes i land vi sammenligner oss med: Danmark, Sverige, Tyskland, Nederland, England, Irland, USA og Canada. Japan og Sør-Korea fører an med åpne kanaler over satellitt. Kulturelt mangfold, unges medieerfaring og deltakende demokrati er formålene med kanalene. 
Stortinget viste til «gode erfaringer med tilsvarende kanaler i andre land», og tilsluttet seg «at man søker å finne finansielle løsninger som gjør at dette tilbudet også blir reelt. (...) Det er viktig at dette organiseres mest mulig ubyråkratisk og med størst mulig egenstyring for organisasjonene selv» (fra innstillingen om digitalt bakkenett). 
Det begynte med at et knippe ildsjeler vinteren 2001-02 la fram for Stortinget et forslag om åpen fjernsynskanal i Norge. Deretter - og i tråd med Stortingets premiss om «egenstyring» - har organisasjoner som ønsker å delta, dannet foreningen «Åpen kanal» og utredet betingelsene for Norges åpne fjernsynskanal, hvor nettopp egenstyring ble vektlagt. Se www.openchannel.no. 
Foreningen er deltakerstyrt og skal etter demokratiske prinsipper sikre alle lik tilgang, også de som kommer med senere. Kun slik kan Norges åpne fjernsynskanal forbli åpen. Etter at deltakeren har registrert seg, kan han / hun sende gratis forutsatt at vedkommende ikke gjør forretning på tjenesten - i overensstemmelse med konseptets ikke-kommersielle formål. 
Foreningen fratar ingen noe rettslig ansvar. Deltakerne har oppnevnt et uavhengig råd bestående av Gunnar Garbo, Tove Bull, Nils Christie, Inge Eidsvåg, Ada Haug Grythe, Mosse Jørgensen, Rosemarie Köhn, Kaare R. Norum, Arne Næss, Kirsten Osen og Leif Arne Rønningen. Rådet tilser at åpenheten er ivaretatt. 
Før deltakerne overtar Norges åpne fjernsynskanal, skal Kultur- og kirkedepartementet tilrettelegge Stortingets vedtak. Det springende punkt blir om departementet vil benytte konsesjon for å regulere Norges åpne fjernsynskanal. Det er i beste fall unødvendig, uønsket og tungvint, i verste fall uheldig. 
Unødvendig fordi konsesjon benyttes når det er begrenset plass, hvor en aktør får denne mot et vederlag. Men en åpen kanal har plass til alle. Derfor foreslår Åpen kanal registrering av deltakerne som for kringkastere over satellitt (jf. kringkastingsloven § 2-1, 3. ledd). Norges åpne fjernsynskanal var ikke påtenkt da loven ble laget, slik at departementet har skjønnsfrihet. 
Uønsket fordi bruk av konsesjon kan innebære kommersialisering. Men Norges åpne kanal skal, som alle andre åpne kanaler, være ikke-kommersiell. Derfor kan ikke konsesjon gis mot vederlag. Hvis konsesjon likevel benyttes, må Norges ikke-kommersielle produsenter i fellesskap ha denne konsesjonen vederlagsfritt. 
Hvis et mellomledd mellom deltakere og distributør skal ha konsesjonen, kan dette leddet ikke være kommersielt. Hva er da meningen med mellomleddet? 
Tungvint fordi Norges åpne fjernsynskanal vil kunne ha 100 deltakergrupper! Konsesjonsbetingelsene for kringkasting har knyttet ett redaktøransvar til én konsesjon. Er dette absolutt? Uansett må valgte ordning ikke frata noen deres redaktøransvar. Hvis det så knyttes én redaktør per konsesjon, står staten overfor 100 konsesjonshåndteringer som i seg selv vil være en trussel for åpenheten. 
Uheldig: Dersom bare én har redaktøransvar for alle deltakerne, er det fare for at vedkommende kan komme til å sensurere enkelte deltakere eller meninger han/hun ikke selv står inne for. Dette kan være brudd på Grunnloven § 100, men dette vil i praksis ikke være et tilstrekkelig vern. Derfor er det kun deltakernes selvstendige redaktøransvar som verner deres reelle ytringsfrihet. 
Og nettopp reell ytringsfrihet fanger formålene med åpen kanal: en møteplass for kulturelt mangfold, deltakende pedagogikk og deltakende demokrati. Under alle omstendigheter: Det aller første «organisasjonene selv» framholder, er den «egenstyring» Stortinget innrømmer oss til nettopp å verne vår egenstyring - og fastholder at hver enkelt innholdsleverandør må stå 100% til ansvar for hva hun / han selv sier og mener.
Derfor stiller vi følgende spørsmål til Valgerd Svarstad Haugland: Vil statsråden gå inn for at alle innholdsleverandørene i Norges åpne fjernsynskanal skal ha eget redaktøransvar, og dermed sikre åpenheten som en slik fjernsynskanal er avhengig av? 
Vi ønsker med dette å føre en åpen dialog med departementet fram til kanalens form er klar, og oppfordrer alle til å delta i debatten fram til kanalens oppstart. Deretter blir det så meget enklere å engasjere seg i hvilket samfunn vi skal ha.
_________________________________________________________________
Connect to the next generation of MSN Messenger 
http://imagine-msn.com/messenger/launch80/default.aspx?locale=en-us&source=wlmailtagline
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/video/attachments/20081103/f8f6bb26/attachment-0001.htm 


More information about the video mailing list