[NUUG video] Spleise video fra kommandonlinjen

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Wed Nov 26 15:47:41 CET 2008


[Jarle Bjørgeengen]
> Rettelse, du må antakelig bruke opsjoner og/eller file-extension som
> angir at det skal være type 2 avi container format... For å skjøte
> direkte med eksisterende materiale .

Right. Noen som har peiling på hvordan slikt kan gjøres enkelt?

Uansett, her er et fungerende spleise-scriptet, som kan spleise mer
enn 2 filer. Det trengs mer jobb med valg av filnavn for fifo-filene,
for å unngå overraskelser, men ellers ser det ut til å fungerer fint.


#!/bin/sh

set -e
set -x

output=output.avi

if [ -e $output ] ; then
 echo File $output exist. Unable to continue.
 exit 1
fi

# Set up all input FIFOs
seq=0
infiles=""
for input in $@ ; do
 echo "Loading $input..."
 fifo=intermediate$seq.dv
 mkfifo $fifo
 infiles="$infiles $fifo"
 ffmpeg -i $input -sameq -target pal-dv -y $fifo < /dev/null &
 seq=$(($seq + 1))
done

cat $infiles | dd bs=10M | dd bs=10M | \
  ffmpeg -f dv -i - -sameq -vcodec dvvideo -acodec pcm_s16le $output

rm $infiles


Jeg håper dette sikrer at innholdet ikke rekodes, men kun sendes rett
igjennom. Noen som vet?

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list