[NUUG video] Utleie av NUUGs videoutstyr

Hans-Petter Fjeld atluxity at 1kb.no
Thu May 4 23:16:49 CEST 2017


Hey,

Jeg har kontakt med en bedrift i dag som vurderer muligheten å bruke
NUUGs videoutstyr.

Jeg kunne tenke meg at de ble bedriftsmedlem, men vet ikke om dette er
aktuelt.

Om ikke, hva slags tilbud kan de få for bruk av NUUGs videoutstyr syntes
dere?

-- HP

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 801 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : https://lists.nuug.no/pipermail/video/attachments/20170504/bca77c49/attachment.pgp 


More information about the video mailing list