NUUG-bar i Oslo 2016-02-09 - Cafe Sara

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Tue Feb 9 06:54:59 CET 2016


Minner om at dette er i dag.

-- Hans-Petter

On 06. feb. 2016 15:50, Hans-Petter Fjeld wrote:
> Hei alle sammen,
> 
> Neste tirsdag har vi ikke fått til noe tema, så da blir det NUUGbar.
> 
> Også denne gangen finner vi hverandre på Cafe Sara. Bare se etter
> noen felles nerder, vi kjenner hverandre igjen i en folkemengde.
> 
> Møtet er åpent for alle.
> 
> Ellers blir det som vanlig nerder i fri sosial utfoldelse og jeg håper
> DU kommer.
> 
> Mvh Hans-Petter Fjeld
> Leder i NUUG
> 95728209
> 
> 
> 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/interesserte/attachments/20160209/45cee2fd/attachment.pgp 


More information about the interesserte mailing list