[NUUG kart] Sporsluse / bussluse

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Tue Nov 13 11:50:25 CET 2007


On Tue, Nov 13, 2007 at 11:31:41AM +0100, Rolf Marthin Nilsen wrote:
> Bli ikke rett det heller, da det er et "punkt", resten av veien er jo 
> åpen, men stengt for gjennomkjøring

Litt avhengig av hvordan du ser på oppløsningen av dette så er det
gjerne ikke et punkt, men en noen meter lang strekning.

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
bobkare at irc
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3852 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20071113/14e2ab2d/attachment.bin 


More information about the kart mailing list