[NUUG kart] cron render av Norge

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Fri Oct 26 08:42:40 CEST 2007


Jeg vet ikke om noen av disse cronjobbene fremdeles er i drift, men nå
er de i alle fall overflødige, siden det nylig er satt opp en
mekanisme som ber om rerender av alle endrede tiles hver
4. time. Dette gjøres vha. et nytt (udokumentert) API-kall som lister
endringer siste X timer.

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3852 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20071026/25f462a0/attachment.bin 


More information about the kart mailing list