[NUUG kart] NGA import.

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Wed Jul 2 23:16:25 CEST 2008


On Wed, Jul 02, 2008 at 11:05:11PM +0200, Gustav Foseid wrote:
> 2008/7/2 Knut Arne Bjørndal <bob at cakebox.net>:
> 
> > On Wed, Jul 02, 2008 at 09:03:20PM +0200, Michael Eric Menk wrote:
> > > En del av "skjærene", er det vi kaller holmer på norsk... Men disse har
> > > ikke noe josm-tags, bare navn og note ok kilde.
> >
> > place=islet er brukt en del for små øyer, det passer vel ganske greit
> > for holmer?
> >
> 
> Jeg finner den hverken her:
> http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Map_Features
> 
> eller her:
> 
> http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Approved_features
> 
> Det er kanskje ikke så lurt å bruke udokumenterte tags?

Map features har aldri vært, eller vært ment som, noen komplett
ontologi. Hele poenget med free-form tagging er at man kan lage tags
selv om det ikke er noen godt dokumenterte allerede.

Hvis det plager deg å bruke en udokumentert tag kan du lage en
proposed feature for det, personlig orker jeg ikke det byråkratiet
tagging-mafiaen har innført.

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
http://bob.cakebox.net/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 4167 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20080702/cf005169/attachment-0001.bin 


More information about the kart mailing list