[NUUG kart] Søking

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Mon Aug 10 23:39:13 CEST 2009


On Mon, Aug 10, 2009 at 11:16:18PM +0200, Bjørn Kvisli wrote:
> Hvilke navn kan gjennfinnes ved søk i Openstreetmap?  Når jeg søker på veinavn 
> får jeg tilslag, det sammen når jeg søker navn som er merket vilage. Når jeg 
> søker på et navn som gitt til et område merket landuse, får jeg ikke tilslag. 
> Heller ikke når jeg søker etter navgnet til et punkt som er merket place=farm. 
> 
> Jeg har navngitt byggefelter ved å føye til navn=  i områder med 
> landuse=residential. Disse navene vises på kartet, men det hadde vært fint om 
> de kunne gjenfinnes ved søk også.

Det jobbes for tiden med en helt ny namefinder, så jeg ville ikke
brydd meg så hardt om hva den gamle finner/ikke finner.

Det fins noe som jeg tror er en utviklingsversjon (ingen garanti om at
denne er den siste) på http://dev.openstreetmap.org/~twain/

Om den ikke finner navnene dine er det noe å melde tilbake til han som
utvikler dette. Han er av og til på irc, jeg kan evt. videreformidle
tilbakemeldinger.

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
http://bob.cakebox.net/
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 4167 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20090810/69913587/attachment.bin 


More information about the kart mailing list