[NUUG kart] Sjøgrenser

Håkon Stordahl hakon at stordahl.org
Wed Dec 22 15:03:21 CET 2010


Hallo. Jeg har lagt inn territorialgrenser for Jan Mayen, Svalbard og
tilhørende øyer[1, 2, 3] i OpenStreetMap lik den som allerede var lagt
inn for Fastlands-Norge. Håper dette er ok. Grensene er regnet 12
nautiske mil utenfor grunnlinjene, som, med unntak av Jan Mayen,
allerede var lagt inn i OSM. (Territorialfarvannsgrensen for Jan Mayen
er også litt spesiell siden den for enkelete punkter i grunnlinja er
definert ut i fra lavvannslinja mellom disse punktene og ikke de rette
linjestykkene i grunnlinja. Siden jeg antar at den kystlinja som ligger
i OSM for Jan Mayen er nokså unøyaktig, valgte jeg uansett å bare bruke
grunnlinja som utgangspunkt for teritorialgrensen til Jan Mayen også,
selv om dette blir en liten forenkling.)

Jeg la også inn delelinja[4] mellom de økonomiske sonene/kontinentalsokkelen
til Norge og Russland i Barentshavet som ble forhandlet frem tidligere
i år, men den vil jo ikke vises på vanlige kart. Det er tegnet inn noen
andre grenser i samme område, som jeg antar er de gamle kravene, men jeg
har latt de være som de er.

[1] http://www.lovdata.no/all/hl-20030627-057.html
[2] http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20020830-0943.html
[3] http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20010601-0556.html
[4] http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/kampanjer/delelinje/avtalen.html


More information about the kart mailing list