[NUUG kart] Finnes disse OpenStreetmap-tjenestene i dag?

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Tue Apr 5 14:48:25 CEST 2011


On Tue, Apr 05, 2011 at 01:43:19PM +0200, Petter Reinholdtsen wrote:
> 
> I forbindelse med videreutvikling av FiksGataMi, er det noen tjenester
> jeg gjerne skulle hatt fra OpenStreetmap.
> 
> Bing har en tjeneste som returnerer informasjon om nærmeste vei gitt
> en kartreferanse (http://dev.virtualearth.net/REST/v1/Locations/).
> Finnes det noe tilsvarende for OpenStreetmap?  Er ute etter å finne
> vei-eier gitt et punkt på kartet.  Hvis det er flere veier i nærheten,
> så er jeg ute etter å finne info om alle disse veiene.

Nominatim: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim

Den har både oppslag fra navn og reverseoppslag fra posisjon.

MapQuest har dessuten satt opp noen nominatim-servere med ca. ingen
bruksbegrensninger.

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob+osm at cakebox.net
bobkare at irc
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3956 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20110405/f828ed59/attachment.bin 


More information about the kart mailing list