[NUUG kart] Høyring om formidling av grunnbok- og matrikkelinformasjon

Guttorm Flatabø post at guttormflatabo.com
Thu Aug 16 08:27:33 CEST 2012


Petter sendte i juni ut ein e-post om høyring frå miljøverndepartementet om
"rapport fra Statens kartverk om det offentlige kartgrunnlaget. Innhold,
rutiner og ansvar<http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/rapport-offentlige-kartgrunnlaget/horingsbrev.html?id=683633>"
der kartverket meir eller mindre ignorerte problemstillingar omkring opne
data". Denne høyringa har høyringsfrist 26. august.

Før dette sendte departementet ut ei høyring om "Utredning om formidling av
grunnbok- og matrikkelinformasjon fra Statens
kartverk<http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/hoeringer/hoeringsdok/2012/formidling-grunnbok-matrikkelinformasjon.html?id=681985>"
som adresserar opne data og brukarar av slike mykje meir direkte.
Uheldigvis så var høyringsfristen 13. august, men IKT-Norge har gjeve eit
godt og kritisk svar på
høyringa<http://ikt-norge.no/2012/08/ber-miljoverndepartementet-apne-opp-kartverket/>
.

Tenkte det ville vere av interesse, og me kan ev. gje vår tilslutnad til
IKT-Norge sin uttale no i ettertid?

--
Guttorm
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20120816/0e083ade/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list