[NUUG kart] Når skal man tegne inn veier som "highway=construction"?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Fri Oct 26 11:22:55 CEST 2012


[Robert Nordan]
> Dessuten så er jo faktisk kilden et plandokument fra Veivesenet, så
> det er egentlig grunn nok til sletting i seg selv.

Den grunnen må du forklare nærmere. Hva mener du her? Hvordan
vurderer du dette opp mot åndsverklovens §9 og offentlighetslovens §7?

Åndsverklovens § 9 ser slik ut:

 § 9. Lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre vedtak av
 offentlig myndighet er uten vern etter denne lov. Det samme gjelder
 forslag, utredninger og andre uttalelser som gjelder offentlig
 myndighetsutøvelse, og er avgitt av offentlig myndighet, offentlig
 oppnevnt råd eller utvalg, eller utgitt av det offentlige. Likeledes
 er offisielle oversettelser av slike tekster uten vern etter denne
 lov.

 Åndsverk som ikke er frembrakt særskilt til bruk i dokumenter som
 nevnt i første ledd, og som det siteres fra eller som gjengis i
 særskilt vedlegg, omfattes ikke av denne bestemmelse. Første ledd
 gjelder heller ikke lyrikk, musikkverk eller kunstverk.

Offentlighetslovens § 7 ser slik ut:

 § 7. Bruk av offentleg informasjon

 Informasjon som det er gitt tilgang til etter lova her eller anna
 lovgiving som gir ålmenta rett til innsyn i offentleg verksemd, kan
 brukast til eitkvart formål dersom ikkje anna lovgiving eller retten
 til ein tredjeperson er til hinder for det.

 I verksemder som er omfatta av EØS-avtalen vedlegg XI nr. 5k
 (direktiv 2003/98/EF) om vidarebruk av informasjon frå offentleg
 sektor, skal eventuelle standardlisensar om bruk av offentleg
 informasjon vere tilgjengelege i digitalt format, og dei må kunne
 behandlast elektronisk. Kongen kan i forskrift fastsetje at det same
 skal gjelde for verksemder som ikkje er omfatta av EØS-avtalen
 vedlegg XI nr. 5k (direktiv 2003/98/EF) om vidarebruk av informasjon
 frå offentleg sektor.

Hva gjør at du mener et plandokument fra vegvesenet ikke dekkes av
disse paragrafene?

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the kart mailing list