[NUUG kart] Omstrukturering av skog i Marka

Steinar Hamre steinarh at pvv.ntnu.no
Mon Jan 7 15:13:00 CET 2013


I dag er det hensynsoner rundt vassdrag, bekker, myrer, erosjonsutsatte
områder, og i praksis ofte mot boligområder, områder med dyrka mark
hvor skogen ikke kan hogges.

Så selv om 90% av skogen i Oslomarka og andre kystnære områder har vært
hogget en gang, betyr ikke det at den vil bli hogget igjen. (Skogen langs
Ekebergåsen er plantet, men tenk dere ramaskrikene hvis noen skulle
snauhogge, det er jo knapt åpnet for å utvide stier.)

landuse=forest passer på skog som tynnes og kontinuerlig røktes på tanke
på famtidig hogst.  Også all skog plantet med Sitkagran
(http://www.dirnat.no/content/500042416/Sitkagran) er per definisjon
landuse=forest.

Totalt sett i Norge er nok kun 20-40% av skogen drevet med tanke på
framtidig hogst. (Den viktigste faktoren her er: hvor langt opp i
fjellbjørkeskogen er det "skog"?)

Jeg vil si at all blandingsskog i Norge er natural=wood.

Jeg ser at områdene som er importert fra Corine Land Cover er
merket med wood=coniferous, stemmer dette?

Uansett er all informasjon vi kan få inn en forbedring som gjør
merking lettere, så det å legge inn woodland=virgin der vi har
en kilde for dette støttes...

	Steinar


More information about the kart mailing list