[NUUG kart] Vegdata fra kartverket

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Tue Aug 5 08:44:02 CEST 2014


2014-08-04 22:37 GMT+02:00 Tor <torsm.news at gmail.com>:
>
> Når det gjelder tagging, begynte jeg i forrige uke å kladde på et
> forslag på importwikisida:
> https://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Kartverket_import#Vegdata

Et par kommentarer til wiki-sida:
- Nøyaktighet: På en del står det "Importere [...] objekter med større
nøyaktighet enn i OSM". For veger som allerede finnes i OSM skal det
være en høy terskel for å erstatte denne. Jeg tror det er bedre å
manuelt justere geometrien på det eksisterende objektet, eventuelt
bruke en smart plugin til å beholde ID og dermed alle tagger og
historie. Uansett bør det å legge inn manglende veger være førstepri.
- Bilferjestrekning: Det står at disse skal importeres ved større
nøyaktighet enn i OSM. Har denne nøyaktigheten noen mening, da ferjene
vel går omtrent hvor de vil innenfor den aktuelle leden?
- Veg: Klassifiseringen på wiki-sida forutsetter lokalkunnskap.
Oversetteren til OSM-format har selvfølgelig ikke dette. Jeg har valgt
highway=secondary for fylkesveger, der tanken er at siden det kun er
manglende objekter som bør importeres, så er det nok færre (om noen)
merkede fylkesveger (highway=primary) som mangler i OSM enn umerkede
fylkesveger (highway=secondary). For kommunale og private veger har
jeg valgt den uspesifikke highway=road. Da kan vi importere manglende
veggeometrier og vegnavn uten lokalkunnskap, og så kan man utfra
lokalkunnskap eller kontekst sette denne til tertiary, unclassified,
residential eller service senere.

> Sammen med Elveg-SOSI-filene ligger det tekstfiler med begrensninger
> (fart, høyde etc.). Har du sett på muligheten for å flette disse dataene
> inn i OSM-filene?

Jeg har så vidt gløttet på dataene og tenkt at hvis vi beholder
oppdelingen i vegparseller og TRANSID som nvdb:id, så er det mulig å
legge disse til senere. For veger som finnes fra før og dermed ikke
importeres (dvs. de fleste) er dette en større jobb.

Ellers:
Det er veldig høy punkttetthet i geometriene. Med Simplify Way i JOSM
med default simplify-way.max-error (3 m) blir det veldig mye grovere,
men selv 0.3-0.5 m gir mange færre punkter uten å miste mye
nøyaktighet. Her finnes det vel noen kommandolinjeverktøy som kan være
verdt å kjøre på filene før import(?)

Geir Ove


More information about the kart mailing list