[NUUG kart] Tunneller?

Gnonthgol gnonthgol at gmail.com
Mon Aug 17 16:49:29 CEST 2015


Den 13. aug. 2015 17:13, Christer van der Meeren skreiv:
> Hva da med Askøybrua mellom Bergen og Askøy? I Elveg-dataene har både veien
> til broen og halvdelen av broen som er i Bergen kommune navnet Askøyveien
> (da blir name=Askøyveien og bridge:name=Askøybrua), mens halvdelen av broen
> i Askøy kommune ikke har noe navn og veien frem til broen i Askøy kommune
> heter Ravnangervegen. Hva vil være best her?

Her må ein bruke litt skjønn. Det er logisk at vegen over brua på Askøysida har same navn som på Bergensida. Det er ikkje alltid kartverket eller kommunen har det rette svaret sjølv om dei skal vere autorative. Me har tidligare sendt inn rettelser til stedsnavn og gatenavn til kommuner der dei har feil.

Knut

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 836 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150817/52f21443/attachment.pgp 


More information about the kart mailing list