[NUUG kart] Elveg og highway=trunk

Gnonthgol gnonthgol at gmail.com
Tue Jun 30 15:24:43 CEST 2015


Den 30. juni 2015 15:12, Christer van der Meeren skreiv:
> Under kommende import av Elveg tagges europaveg og riksveg med
> highway=trunk. Hvorfor akkurat trunk? Jeg ser av denne siden
> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_tags_for_routing/Access-Restrictions#Norway>
> at motorway kan passe bedre - der er det foreslått implisitt forbud for
> moped, hest, sykkel og gående, mens for trunk er alt implisitt lov.

Det er fullt lov med moped, hest, sykkel og til og med gående på både europaveger og riksveger dersom det ikkje står anna med skilt. Kvaliteten på vegane er også på linje med det som blir merka som "trunk" i resten av verden. Det er fremdeles mange riksvegar som ikkje har delt køyrebane og det er ikkje alle europavegar
der to trailere kan passere uten å senke på farten.

Det har vert diskutert før på lista om motortrafikkveg skal merkast med highway=trunk eller highway=motorway. Her er det berre lov med bil som på motorvegar. Konklusjonen før var at motortrafikkveg også skulle merkast med highway=trunk og også tilhøyrande access merker.

Knut

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 836 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150630/e7ec4763/attachment.pgp 


More information about the kart mailing list