[NUUG kart] Tagging av highway: Vegvesenet innfører Funksjonell vegklasse for navigasjonsleverandører.

Svein Olav svein.olav at lyslid.no
Tue Jan 5 20:09:22 CET 2016


Her er en utdyping av likheten mellom funksjonell vegklasse og tagger i OSM:
Håper dette blir lesbart på e-post.
Koblingen mellom funksjonell vegklasse og tagger er mitt forslag. Jeg 
synes dette virker logisk.
Her er det forsøkt satt sammen ut fra beskrivelsen som er bakgrunn for 
hvordan det er kodet.

Funksjonell vegklasse 0
  OSM: highway=motorway - A restricted access major divided highway, 
normally with 2 or more running lanes
     plus emergency hard shoulder. Equivalent to the Freeway, 
Autobahn, etc..
  NVDB: Motorveg, motortrafikkveg og alle Europaveger
  Merknad: Europaveger som ikke er motorveg må på Funksjonell vegklasse 1

Funksjonell vegklasse 1
  OSM: highway=trunk - The most important roads in a country's system 
that aren't motorways.
     (Need not necessarily be a divided highway.)
  NVDB: Riksveger med vegnr < 3 siffer. Sammen med vegene i klasse 0 
utgjør de et sammenhengende
     nettverk på nasjonalt nivå.
  Merknad: Stemmer godt overens med hensikt.

Funksjonell vegklasse 2
  OSM: highway=primary - The next most important roads in a country's 
system. (Often link larger towns.)
  NVDB: Riksveger med 3 siffer i vegnummeret. Veger som fortetter 
vegnettet på nasjonalt nivå ytterligere.
  Merknad: Stemmer bra. Husk at det gjelder de STORE byene.

Funksjonell vegklasse 3
  OSM: highway=secondary - The next most important roads in a 
country's system.
     (Often link towns.)
  NVDB: Primære fylkesveger. Veger med regional vegfunksjon, 
overordnet/regional betydning. Har relativt mye
     trafikk og er viktige veger for næringslivet. Sammen med 
riksvegene utgjør disse et overordnet transportnett.
  Merknad: Dette vil være tidligere riksveger med 2 siffer som er 
nedklassifisert til fylkesveg. Intensjonene stemmer overens.

Funksjonell vegklasse 4
  OSM: highway=tertiary - The next most important roads in a 
country's system.
     (Often link smaller towns and villages)
  NVDB: Veger med viktig lokal, men også en viss regional, funksjon 
hvor hovedfunksjonen er viktige
     forbindelsesveger mellom vegnett på nasjonalt nivå og regionale 
hovedveger, og forbindelse til kommunesentra.
  Merknad: Intensjonene stemmer overens.

Funksjonell vegklasse 5
  OSM: highway=unclassified - The least most important through roads 
in a country's system – i.e. minor
     roads of a lower classification than tertiary, but which serve 
a purpose other than access to properties.
     Often link villages and hamletes.
  NVDB: Lokale samleveger som binder sammen bygder og grender eller gir 
hovedatkomst til bygd eller grend.
     I denne klassen vil det være en blanding av enkeltveger og 
kortere sammenhengende ruter.
  Merknad: Meget godt samsvar mellom OSM og NVDB

Funksjonell vegklasse 6
  OSM: highway=residential - Roads which serve as an access to 
housing, without function of connecting settlements.
     Often lined with housing.
  NVDB: Lokale (bl. a. kommunale) atkomstveger: Veger som kan være 
samleveger, men som mest
     domineres av adkomst til boliger og virksomhet langs disse vegene.
  Merknad: Intensjonene stemmer overens selv om det er fokus på 
forskjellig målbar faktor.

Funksjonell vegklasse 7
  OSM: highway=service - For access roads to, or within an industrial 
estate, camp site, business park, car park etc.
  NVDB: Private veger og kommunale veger der det er gjennomkjøring 
forbudt, men kjøring til eiendommer tillatt.
  Merknad: Bindeleddet mellom adresser og veier for navigasjon uten at 
vegen nødvendig vis er åpen for offentlig ferdsel.

Funksjonell vegklasse 8
  OSM: highway=track + track_type=grade1 - Roads for mostly 
agricultural or forestry uses.
  NVDB:  Skogsbilveger
  Merknad: Skogsbilveg må ha fokus på tømmerbil, slik atr vegen har høy 
standard (grade1) Må ikke benyttes der
      det er adresser for navigasjon. Der bør Funksjonell 
vegklasse 6 (highway=residential) eller
      Funksjonell vegklasse 7 (highway=service) benyttes.

Funksjonell vegklasse 9
  OSM: highway=track + track_type=grade2 - grade5
  NVDB:  Private veger og skogsbilveger uten vedlikehold. 
Landbruksvegklasse 4 eller dårligere.
  Merknad: Vil i liten grad finnes i NVDB. Er ikke interessant for 
navigasjon.

Svein Olav


More information about the kart mailing list