[NUUG kart] Tagging av highway: Vegvesenet innfører Funksjonell vegklasse for navigasjonsleverandører.

Svein Olav svein.olav at lyslid.no
Tue Jan 5 19:10:11 CET 2016


Hei Geir Ove.
Dere har gjort voldsom mye bra arbeid i tilrettelegging for import til OSM.
Jeg er takknemlig for dette og bruker importene i stor grad.

STANDARDISERING ER BRA
Slik kodingen i funksjonell veiklasse er i dag, er den nesten ubrukbar. 
Foreløpig er klassifiseringen kun maskinell. Hensikten med mitt innlegg 
var at jeg ser en standardisering i emning. Jeg ser at OSM ikke vil få 
problem med tilpasning til internasjonalt INSPIRE direktiv. Her er det 
meste felles allerede. Når det kommer en internasjonal standard som NVDB 
oppfyller på en god måte, vil arbeidet bli enklere for alle. Jeg ser 
ingen grunn til at man ikke skal følge det som er standard.

UNDER ARBEID. MÅ BLI BEDRE FØR BRUK
Vegvesenets overgang til ny tankegang for vegklasser ser ut til å være 
helt i fødselsstadiet. Ved å gå inn på vegvesenets vegkart, er alle 
klasseringer merket som forslag. Veier som eies av stat og fylke vil nok 
få en relativt fornuftig klasse med tiden. Derimot er jeg litt bekymret 
for videre klassifisering av kommunale og private veier. Jeg jobber med 
kartdata i Tinn kommune, og er veldig frustrert over hvordan kartverket 
og vegvesenet håndterer mine oppdateringer av VBASE soem er vårt uttrekk 
fra NVDB. Enkelte korreksjoner har jeg repetert 3 ganger. Når 
innrapportering skjer en gang i året, går det på tålmodigheten løs. Jeg 
har stor forståelse for kommuner som ikke har ressurser til å prioritere 
rapportering til VBASE og NVDB. Med bakgrunn i dette tror jeg det vil gå 
litt tid før funksjonell vegklasse er komplett og til å stole på.

KORREKSJON AV KODER
Tabellen jeg tok med i innlegget var direkte fra vegvesenet. Jeg var 
ikke klar over at e-post lista viste tabeller så dårlig. De to venstre 
kolonnene var vegvesenets. De to til høyre var mitt forslag med 
endringer. disse ble dårlig synlig.
Ut fra vegvesenets egen beskrivelse, ser det ut til at de må korrigere 
klassene litt på kryss og tvers over den foreslåtte tabellen. Det er 
fylkesveier som har funksjon tilnærmet 3 siffers riksveg. Det er 
kommunale veier som har like stor betydning som fylkesveier. Det er 
skogsbilveier som fungerer som både boligområde (residential ) og som 
oppkjørsel (service). Vegvesen og kommuner har en relativt stor jobb 
foran seg med gjennomgang av dataene. Uten denne gjennomgangen med 
justering av klassene, er funksjonell vegklasse bortkastet. Da kunne man 
benytte den maskinelle metoden uten vegklasse. Jeg forutsetter at 
klassen endres for slike veger, og da kan det bli et verktøy også for OSM.

MANUELL VURDERING
Det er riktig at vi må gjøre vår egen manuelle vurdering enda. Vegvesen 
og kommunene må også gjøre denne vurderingen ved gjennomgang av 
funksjonell vegklasse. Det er ikke utført enda.

KOMMUNAL VEI SOM highway=residential.
Kommunen sin oppgave er tilrettelegging for vann, avløp og vei for sine 
beboere. I tillegg anlegger kommunen i sterkt varierende grad det samme 
for industri og annet. Selv om hovedregelen er at kommunal vei er 
hovedvei i boligområde, må mange kommunale veier klassifiseres ut fra 
andre bestemmelser og få andre klasser. Dette vil synes i NVDB etter 
hvert (forhåpentlig vis).

EUROPAVEG OG MOTORVEG.
Vegvesenet foreslår klasse 0 for begge. Da regner jeg med at de har 
tilleggskoding som skiller. I OSM tror jeg dette ikke er mulig, og 
vegene må ha enten highway=motorway eller highway=trunk. Derfor er mitt 
forslag på linje med OSM. Men dette er så vidt jeg kan se det eneste 
kunstgrepet som må gjøres. Utenom dette stemmer antalle klasseinger i 
funksjonell vegklasse med antall forkjellige tagger i OSM. Det er bare 
fordelingen vi må få til å stemme. Dersom OSM skal stemme med INSPIRE og 
funksjonell vegklasse, må highway=motorway trolig endres til:
highway=trunk
road_type=motorway
Før det er mulig, må vi tagge som til nå.

WIKI SOM BØR RETTES
No:Map Feature lister opp taggene.
- Riksvei tagges med highway=trunk. Dette må deles slik at E-veg og Rv 
med 2 siffer (RvXX) er trunk og RvXXX med 3 siffer er highway=primary. 
Da stemmer taggingen både med OSM og vegvesenets regler for klassifisering.
- Jeg mener det gir fornuft at fylkesveier primært fordeles mellom 
secondary, tertiary og unclassified. Det betyr jo ikke at de blir alene 
om klassene.
- Wiki sier at småveier i boligfelt skal være residential. Men disse er 
jo kommunale! Kommunale veier (som for det meste er boligfelt) bør falle 
på residential. I tillegg MÅ man benytte fornuft og legge industrifelt, 
fjellveier osv på unclassified eller service selv om kommunen betaler 
vedlikeholdet.

INNSPILL TIL VEGVESENET?
Jeg har en mistanke om at OSM mappere kan bidra vel så mue til riktig 
klassifisering som vegvesenet eller kommunene. Vegvesenet skal jo også 
dele inn i klasser som blir riktige for navigasjon.


Den 05.01.2016 13:01, skrev Geir Ove Myhr:
> Et par kjappe kommentarer:
>
> - Funksjonelle vegklasser er ikke et initiativ fra det norske 
> vegvesenet. Det kommer fra et EU-direktiv (INSPIRE - nevnt i brevet 
> som du lenket til). Det er på sin plass med en internasjonal 
> OSM-diskusjon om hvordan OSM skal forholde seg til disse - det er ikke 
> en diskusjon som bør foregå isolert i flere land. Jeg har tenkt på å 
> initiere en slik diskusjon ei stund, men har ikke hatt tid.
> - NVDB har hatt med funksjonelle vegklasser ei stund nå. Det hadde 
> vært _lettere_ å bruke funskjonell vegklasse enn dagens 
> klassifisering. Grunnen er at selv om det ligger inne i NVDB om en 
> fylkesveg er primære (highway=primary i OSM) eller sekundær 
> (highway=secondary i OSM), er det verken med i Elveg eller det 
> offentlige APIet til NVDB (ennå). De har planer om at det skal med, 
> men jeg vet ikke når. Tror ikke det er spesielt høyt prioritert, siden 
> de ikke ser på dette som spesielt nyttig (siden funksjonell vegklasse 
> er bedre i de fleste sammenhenger).
> - Funksjonell vegklasse "initialisert" fra gammel automatisk 
> klassifisering, men det er meningen at det skal kunne tilpasses basert 
> på bruk. Jeg vurderte faktisk å bruke funksjonell vegklasse for å 
> gjette om fylkesveger var primære eller sekundære utfra dette, men 
> siden det ikke var sikkert at mappingen stemte, droppet jeg det.
> - På sikt blir dette en felleseuropeisk offisiell klassifisering av 
> veger, og dette tror jeg kan være nyttig å ha i OSM. Spørsmålet er om 
> det skal erstatte definisjonen av noen av dagens vegklasser eller om 
> dette skal være tillegstagger.
>
> Geir Ove
> (som har skrevet mesteparten av koden for elveg-til-OSM-konvertering)
>
>
>   Mitt forslag til tagging er følgende:
>
>   Funksjonell vegklasse 	Veger 	Tagging 	Justert etter regler i OSM
>   0 	Motorveg, Europaveger
>   highway=motorway<http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dmotorway>
>   	Motorveg
>   1 	Resten av riksvegene med vegnr < 3 siffer 	highway=trunk
>   <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dtrunk> 	Stamveg
>   og europaveg. Riksveger < 3 siffer
>   2 	Riksveger med 3 siffer 	highway=primary
>   <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dprimary> 	
>   3 	Primære fylkesveger 	highway=secondary
>   <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dsecondary> 	
>   4 	Sekundære fylkesveger 	highway=tertiary
>   <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dtertiary> 	
>   5 	Øvrig fylkesveger 	highway=unclassified
>   <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dunclassified> 	
>   6 	Kommunale veger 	highway=residential
>   <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dresidential> 	
>   7 	Private veger 	highway=service
>   <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dservice> 	
>   8 	Skogsbilveger 	highway=tracktracktype=grade1
>   <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dtrack> 	 (må
>   sjekke om grade1 inngår i navigasjon)
>   9 	Private / skogsveger uten vedlikehold
>   	highway=tracktracktype=grade3
>   <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dtrack> 	 (på
>   landsbasis kun 322 stk)
>
>

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20160105/78b06bf7/attachment.htm 


More information about the kart mailing list