[NUUG kart] Elveg oppdatering?

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Tue Jul 25 09:42:45 CEST 2017


Ja, det er jeg klar over.

Har holdt på en 10 års tid med OSM, og lager i tillegg GPS-kartene på
frikart.no, som jeg nevnte i forrige mail. Og der er det jo mye koding
av routing-informasjon i forhold til veitype og tilganger som er satt.

-Sverre
On Tue, 2017-07-25 at 07:36 +0000, N/A N/A wrote:
> De er klar over at "unclassified" blir sett på som ei
> viktigare(høgare klasse) veg enn "residential" sant?
> 
> 
> From: kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of Sverre
> Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>
> Sent: Tuesday, July 25, 2017 9:30 AM
> To: vibrog+osm at gmail.com; kart at nuug.no
> Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?
>  
> Jeg støtter den taggingen på alle GPS-kartene jeg lager på frikart.no
> :) Det skulle bare mangle. Veier som ikke er helt åpne for fri
> ferdsel
> routes det ikke via. Eneste unntak er om det ikke finnes
> alternativer.
> 
> -Sverre
> 
> 
> On Tue, 2017-07-25 at 09:20 +0200, Vidar Gundersen wrote:
> > Jeg støtter Sverre her.
> > Skogsbilveier tagges typisk med unclassified,
> motor_vehicle=private,
> > surface=compacted
> > Nettjenesten Strava rendrer dette spesielt. Veldig nyttig å vite
> hvor
> > man kan sykle uten biltrafikk.
> > track og service brukes alt for mye, på bekostning av ovenstående.
>> > Dedikerte turveier er en problemstilling.
>>> > 2017-07-25 9:06 GMT+02:00 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.u
> io
> > .no>:
> > > Jeg er ikke enig i at man må skille privat vei og kommunal. At
> > > eierforhold skal ha noe å si på veitype er prinsippielt helt
> feil.
> > > 
> > > Det er også helt prinsipielt feil å bruke service fordi routingen
> > > ellers kan bli feil. Det må man løse på andre måter, som f.eks.
> > > tilgang. For mange skogsbilveier er det jo ikke fri ferdsel, så
> da
> > > er
> > > jo det enkelt.
> > > 
> > > Hvem som har lov til å benytte en vei, hva slags veidekke det er,
> > > og en
> > > masse andre ting kan og skal man bruke andre tagger til. Og det
> bør
> > > også gjelde for eierforhold. Og om det ikke finnes noen tag for
> > > dette,
> > > så bør vi vurdere å innføre en. Kan ikke huske i farten om det er
> > > noen
> > > som passer her.
> > > 
> > > Der jeg har hytte på fjellet er det mange private veger, men de
> er
> > > åpne
> > > for allmen ferdsel. Det eneste man merker egentlig er at det er
> > > noen
> > > bompengestasjoner her og der. Å ha alle de som service er helt
> > > totalt
> > > feil.
> > > 
> > > I beskrivelsen til highway=service står det: "For access roads
> to,
> > > or
> > > within an industrial estate, camp site, business park, car park
> > > etc."
> > > 
> > > Å bruke track på alle typer grusveier er også feil, men det
> passer
> > > helt
> > > klart til en del. Da må vi se på hva slags grusvei det er. Og
> igjen
> > > vil
> > > jeg henvise til beskrivelsen: "Roads for mostly agricultural or
> > > forestry uses".
> > > 
> > > -Sverre
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > 
> > > On Mon, 2017-07-24 at 14:29 +0000, N/A N/A wrote:
> > > > Vi er nøydt til å skilje privat veg frå kommunal og då er
> > > > "service"
> > > > ein bra måte.
> > > > 
> > > > Unclassified blir for høg klasse som dei fleste routers vil
> > > > navigere
> > > > gjennom. Det er ikkje bra for skogsbilvegar.
> > > > Vil tru at 99,9% av skogsbilvegar manglar fast dekke, så
> kanskje
> > > > ein
> > > > kan legge til "unpaved".
> > > > 
> > > > Eg kan ikkje hugse nokon diskusjon der ein vart einige om at
> > > > skogsbilvegar skulle vere unclassified.
> > > > 
> > > > Bruken av "track" er svært varierande rundt om i landet. Mange
> > > > stader
> > > > er den brukt på grusvegar.
> > > > 
> > > > 
> > > > Jan
> > > > 
> > > > From: Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>
> > > > Sent: Monday, July 24, 2017 2:04 PM
> > > > To: gazer2175 at hotmail.com; kart at nuug.no
> > > > Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?
> > > > 
> > > > Hei
> > > > 
> > > > Er helt enig!  Track på skogsveier er helt feil. Vi har
> diskutert
> > > > dette
> > > > tidligere, og da mener jeg vi til slutt ble enig om at
> skogsveier
> > > > som
> > > > er kjørbare for bil skal være unclassified.
> > > > 
> > > > Jeg synes også at track er mer å regne som traktorvei, og at
> > > > dette
> > > > bør
> > > > være knyttet til landbruk eller dårlige skogsveier som ikke er
> > > > noe
> > > > for
> > > > vanlige biler. Og det er jo slik det stort sett er blitt brukt
> > > > tidligere.
> > > > 
> > > > Om man f.eks. ser i Nordmarka (https://www.openstreetmap.org/#m
> ap
> > > > =14/
> > > > 60
> > > > .1211/10.6728), så er det mange slike veier. De brukes av noen
> > > > som
> > > > har
> > > > småbruk og hytter, og til skogbruk og tømmertransport. De av
> > > > avstengt
> > > > med bom og ikke åpent for allmenheten, men de er
> kvalitetsmessig
> > > > stort
> > > > sett fine standard grusveier hvor man fint kan kjøre med vanlig
> > > > personbil. Og da er unclassified mest riktig etter min mening.
> > > > 
> > > > Noen steder hvor veier helt klar går til gårder, hus eller
> hytter
> > > > så
> > > > er
> > > > nok residential mer riktig, men det tror jeg man ser greit.
> > > > 
> > > > -Sverre
> > > > 
> > > > 
> > > > 
> > > > 
> > > > On Fri, 2017-06-16 at 22:45 +0000, N/A N/A wrote:
> > > > > På wiki står det "...roads for mostly agricultural use,
> forest
> > > > > tracks...". 99% av vegar som er sett som skogsbilveg i NVDB
> > > > > fell
> > > > > ikkje inn under dette.
> > > > > Som eg sa så er det ingen konsekvent bruk her. Dette kan vel
> > > > 
> > > > kanskje
> > > > > vere eit kommunalt problem.
> > > > > Er svært mange vegar inn til gardsbruk, store og små, som har
> > > > > fått
> > > > > denne klassen. Det gjeld også for private vegar til stølar og
> > > > 
> > > > hytter.
> > > > > 
> > > > > Track er for meg ein traktorveg.  I description på wiki så
> står
> > > > > det
> > > > > "Roads for agricultural and forestry use etc."
> > > > > Denne taggen burde aldri vore brukt på ein veg som normalt
> kan
> > > > > køyrast med vanleg bil. Kun for anleggs- og
> landbruksmaskiner.
> > > > > 
> > > > > Track her vil vere det Kartverket i sin kartografi visar som
> > > > > grå og
> > > > > kvit stipla linjer. Desse er ikkje med i NVDB.
> > > > > 
> > > > > Tanken med å bruke track for skogsbilveg er god, men slik
> data
> > > > > er i
> > > > > dag så blir det berre rot.
> > > > > Fleire plassar så er det ein lang veg , f.eks. stølsveg eller
> > > > > hytteveg, med skogsbilveg klasse og så er det små sidevegar
> som
> > > > > er
> > > > > sett som privat i NVDB.
> > > > > Skal ein då setje track på den lange "hovudvegen" og så
> service
> > > > > på
> > > > > sidevegane inn til hus og hytter?
> > > > > 
> > > > > Så lenge datagrunnlaget er så lite konsekvent og skiftar
> mellom
> > > > > dei
> > > > > to på ein og same veg mange plassar så blir dette alt for
> > > > > rotete.
> > > > > 
> > > > > 
> > > > > Jan T
> > > > > 
> > > > > 
> > > > > From: Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>
> > > > > Sent: Friday, June 16, 2017 11:58 PM
> > > > > To: Wiklund Johan
> > > > > Cc: Øystein Bjørndal; N/A N/A; kart at nuug.no
> > > > > Subject: Re: [NUUG kart] Elveg oppdatering?
> > > > > 
> > > > > > On 16 Jun 2017, at 06:51, N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com>
> > > > > > wrote:
> > > > > > Har merka meg ein ting som er litt rotete. NVDB har eit
> > > > > > veldig
> > > > > 
> > > > > samansurium når det gjeld skogsbilveg og privat veg. Så langt
> > > > > eg
> > > > 
> > > > kan
> > > > > sjå så er alle såkalla skogsbilvegar svært køyrbare og vil,
> > > > > slik eg
> > > > > ser det, kunne setjast som "service". Så får heller folk byte
> > > > > dei
> > > > 
> > > > til
> > > > > "track" som, etter mi meining, passar betre for traktorvegar.
> > > > > Slike
> > > > > er heller ikkje med i NVDB.
> > > > > 
> > > > > Jeg synes egentlig beskrivelsen på OSM-wiki på http://wiki.op
> en
> > > > > stre
> > > > 
> > > > et
> > > > > map.org/wiki/Tag:highway%3Dtrack og http://wiki.openstreetmap
> .o
> > > > > rg/w
> > > > 
> > > > ik
> > > > > i/Key:tracktype burde dekke det meste av det som i NVDB står
> > > > > som
> > > > > skogsbilveg. De vegene du beskriver høres ut som
> > > > > tracktype=grade1
> > > > > eller tracktype=grade2. Jeg har ikke samlet erfaring med
> > > > > hvordan
> > > > > kvaliteten på skogsbilveger er i virkeligheten, men tanken
> var
> > > > > at
> > > > 
> > > > de
> > > > > alle ville kunne passe under highway=track, og så kunne de
> med
> > > > > lokalkunnskap legge til tracktype.
> > > > > 
> > > > > 
> > > > > 2017-06-16 9:14 GMT+02:00 Wiklund Johan <johan.wiklund at entur.
> or
> > > > > g>:
> > > > > > Jeg har også sett veier i skogen som ser het vanlige ut er
> > > > > > merket
> > > > > > som track i elveg. Har også sett noen av dem som lenger inn
> i
> > > > > > skogen blir "road" igjen.
> > > > > > 
> > > > > 
> > > > > Jeg har lite erfaringsdata om hvordan mappingen mellom NVDB-
> > > > > klassifisering og virkeligheten er. Men jeg klarer neppe å
> lage
> > > > 
> > > > OSM-
> > > > > filer fra NVDB som er bedre enn datagrunnlaget ;-) I hver
> > > > 
> > > > kommunevis
> > > > > ZIP-fil ligger både XXXXElveg_default.osm, som er Elveg-data
>> > > > 
> > > > OSM-
> > > > > format (output fra sosi2osm), og input til elveg2osm og
> > > > > XXXXElveg.osm, som er mitt forsøk på oversette det som står i
> > > > > Elveg_default.osm til OSM-tagger (samt fartsgrenser og
> > > > > høydebegrensinger fra tekstfiler).
> > > > > 
> > > > > > Om mer detaljert forhåndstagging kunne visse typer vei med
> > > > > > name=*
> > > > > > settes til f.eks. Residential eller Unclassified.
> > > > > > En annen ting som kunne blitt gjort for å underlette
> tagging
> > > > > > var
> > > > 
> > > > å
> > > > > > merke dem som RV, FV, KV og PV istedenfor road
> (highway=RV).
> > > > > > Da
> > > > > > kunne man lagd søk og filter for å markere alle som var
> samme
> > > > 
> > > > type
> > > > > > i det minste. Man får sikkert en feilmelding om man prøver
> å
> > > > 
> > > > lagre
> > > > > > uten å endre også.
> > > > > > 
> > > > > > 
> > > > > 
> > > > > Det er selvfølgelig et problem at flere ulike tagger i Elveg
> > > > > mappes
> > > > > til samme tag (f.eks. highway=road) i OSM. Helst skulle jeg
> > > > > kunne
> > > > > lagt til en tilleggstag som ble stoppet av editoren(e) hvis
> den
> > > > > ble
> > > > > forsøkt lastet opp med den ekstra informasjonen. Jeg vet ikke
> > > > > om
> > > > 
> > > > noen
> > > > > praktisk måte å gjøre dette på. I noen tilfeller der
> > > > > usikkerheten
> > > > 
> > > > er
> > > > > ekstra stor, har jeg lagt til en FIXME-tag (for ting som er
> > > > 
> > > > sjeldent
> > > > > og må sjekkes ut fra gang til gang) eller note-tag (for ting
> > > > > som
> > > > > sikkert kan stå, men som kanskje burde vært gjort
> annerledes).
> > > > 
> > > > Legger
> > > > > man til tagger som _rutinen_ sier at man skal fjerne, ender
> de
> > > > > sikkert i noen tilfeller opp på serveren likevel. Derfor har
> > > > > jeg
> > > > > forløpig holdt meg til at man kan åpne XXXXElveg_default.osm
> i
> > > > > et
> > > > > eget lag, og kikke på dette for å få mer informasjon om
> taggene
> > > > > fra
> > > > > Elveg. Ulempen er selvfølgelig at man ikke kan merke
> subsettet
> > > > > av
> > > > > f.eks. highway=road som kommer fra Kommunal veg eller privat
> > > > > veg
> > > > > basert på tagger i et annet lag.
> > > > > 
> > > > > > Det kunne også vært fint om alle elveger var pre-tagget med
> > > > > > "source=Kartverket" og evt. pre-simplified? Sikkert noen
> som
> > > > > > foretrekker rådata, men det er bare en tanke :)
> > > > > > 
> > > > > 
> > > > > Som alt annet i OSM oppnås det aldri konsensus, og ting
> gjøres
> > > > > forskjellig, men jeg og mange med meg mener at source-taggen
> > > > > hører
> > > > > hjemme på changeset-nivå og ikke på hvert enkelt objekt.
> Dette
> > > > > er
> > > > > også skrevet på http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Cat
> al
> > > > > ogue
> > > > 
> > > > /R
> > > > > oad_import_(Norway)#Changeset_tags. Grunnen er at source-
> taggen
> > > > 
> > > > ofte
> > > > > ikke blir oppdatert når objektet endres, og det blir voldsomt
> > > > > mye
> > > > > duplisering av source-informasjon. Ellers har jeg forsøkt å
>> > > > > elveg2osm til å kødde minst mulig med geometrien (det ble
> > > > > nødvendig
> > > > 
> > > > å
> > > > > legge til ekstra noder for å endre fartsgrenser mellom noder,
> > > > > men
> > > > > ellers ser jeg for meg at forenkling av veiene kunne blitt en
> > > > > debugging-hodepine). Og så er det jo enkelt å gjøre det i
> > > > 
> > > > editorene.
> > > > > 
> > > > > PS: Jeg har lastet opp noe nye 2017-data uten å gjøre
> spesielt
> > > > > mye
> > > > 
> > > > QA
> > > > > på det, men jeg ser at upload-interfacet som vanlig har
> hoppet
> > > > > over
> > > > > noen filer, men jeg har ikke fått sett hvilke ennå. Jeg har
> 426
> > > > 
> > > > filer
> > > > > på PCen og det ser ut til å være 416 på google drive.
> Vanskelig
> > > > > å
> > > > > sammenligne med web-interfacet.
> > > > > _______________________________________________
> > > > > kart mailing list
> > > > > kart at nuug.no
> > > > > https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> > > > 
> > > > _______________________________________________
> > > > kart mailing list
> > > > kart at nuug.no
> > > > https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> > > 
> > > _______________________________________________
> > > kart mailing list
> > > kart at nuug.no
> > > https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>> > _______________________________________________
> > kart mailing list
> > kart at nuug.no
> > https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list