[NUUG kart] Svensk imperialisme?

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Wed Nov 7 09:33:30 CET 2007


On Tue, Nov 06, 2007 at 07:45:12PM +0100, Bernt M. Johnsen wrote:
> Har nok ikke bedre data, men er såpass kjent i området at jeg så
> feilen. Dessuten var grensegata synlig på landsat-bildene her, og de
> bekreftet min mistanke (Landsat ser etter min erfaring ut til å var
> max 1-200 meter feil).

Om du kan se grensegata på landsat kan du bruke dette til å korrigere
dataene.

> På den annen side. Grensen består stort sett av rette linjer mellom
> riksrøysene, og det burde være mulig å få tak i presise data for
> riksrøysenes posisjoner..

Jeg mistenker at det er Statens Kartverk som sitter på disse dataene,
og at de ikke er så tilgjengelige.

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
bobkare at irc
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3852 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20071107/9ac9f01c/attachment.bin 


More information about the kart mailing list