[NUUG kart] Høgdekurver i OpenStreetMap

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Mon Feb 1 20:45:35 CET 2010


Hei

On 1. feb. 2010, at 20.35, Eirik U. Birkeland wrote:
> Fleire stader på wikien les eg slikt som «It is not intended to upload
> such contours into OSM database» og «Remember not to upload contour
> lines to the osm map servers.» Kvifor ikkje? Er ein ikkje interessert
> i å ha høgdekurver i OpenStreetMap som på dei fleste andre kart? Eller
> har det noko med rettar å gjere? SRTM kjem jo frå NASA, og er vel
> dermed i offentleg eige (Public Domain)?
> 
> Høgdekurver ville vel ha løfta OpenStreetMap?

En vektordatabase som OSM er ikke riktig sted å lagre høydekurver (høydekurver er dessuten feil form å lagre høydeinformasjon på, det er bedre å lagre de som en DEM, som er bitmapdata).

Mange kart etc. som bruker OSM vil også ha høydedata, da er det enkelt nok å kombinere med SRTM etc. under produksjonsprosessen.

Se f.eks. på sykkelkartet (trykk + oppe i høyre hjørnet på openstreetmap.org) for et kart som bruker SRTM, eller http://mtbmap.org/ som (også?) bruker ASTER-dataene slik at det fins data også nord for 60 grader.

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob at cakebox.net
http://bob.cakebox.net/


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 2527 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20100201/a186deb8/attachment.bin 


More information about the kart mailing list