[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Kai Stian Olstad kart at olstad.com
Wed Jul 1 18:35:51 CEST 2015


On 01. juli 2015 15:57, Peter Bremer wrote:
>> Som du ser er det nå fastslått i tingretten at det ikke er lov å passere
>> gående på gang- og sykkelveg i høyere hastighet enn "tilnærmet
>> gangfart", hvor gangfart er definert til å være 3-5 km/t og hvor 11-16
>> km/t bedømmes som "for høy fart".
>> Altså er gang- og sykkelveger i Norge uegnet med sykkel dersom antall
>> gående er er større enn 0...
>>
>
> I uttalelsen refereres det til § 18 (
> http://lovdata.no/forskrift/1986-03-21-747/§18), og der snakkes det om
> passering "på gangveg, fortau eller i gangfelt" (også sitert i selve
> saken). Å bruke denne paragrafen på passering i GS-veg er helt feil...

Dem har også lagt vekt på den såkalte sykkeldommen fra høyesterett(Rt. 
2003 s. 433) som sier:
«Voksne syklister som bakfra og helt overraskende i stor fart prøver å 
passere nær fotgjengere på fortau eller i veibanen, må i utgangspunktet 
anses for å ha opptrådt uaktsomt. Fotgjengere kan plutselig endre 
retning eller snu seg og dermed uforvarende komme foran syklisten. Denne 
må til enhver tid avpasse farten etter forholdene og være forberedt på å 
måtte stanse. Dersom sammenstøt finner sted, vil syklisten normalt bli 
ansvarlig for påregnelig skade.»


-- 
Kai Stian Olstad


More information about the kart mailing list