[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Bård Aase bard at kvidder.com
Thu Jul 2 08:38:38 CEST 2015


Beklager topp-post.

Sykkelvei, Gang- og sykkelvei, og Gangvei etter skilting og regulering sier
noe om hva de er bygget for. De sier lite om hvem som har lov til å bruke
dem. Vi har ingen designerte gangveier eller sykkelveier. (Motorkjøretøy
kan ikke benytte disse veiene, men det gis dispensasjon ved underskilt om
kjøring til eiendommer langs veien)

520 sykkelveg er tillatt for gående og syklende. Det er ingen regulering av
hvordan en skal oppføre seg her, utover vtl §3 ( http://goo.gl/lkwPT8 )

«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke
kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig
blir hindret eller forstyrret.
Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved
vegen.»

522 gang- og sykkelveg - er tillatt for gående og syklende, og er regulert
akkurat som 520

518 gangveg - er tillatt for gående og syklende dersom gangtrafikken er
liten. Ellers begrenser reguleringen seg til §3.

Denne diskusjonen koker ned til at enten har vi ingen veier i Norge som
skal merkes med highway=cycleway, eller så skal alle g/s-veier og s-veier
merkes med highway=cycleway.

For meg er det viktig å kunne se på kartet om det er mulig å sykle. Dvs at
det ikke plutselig er trapper el.l. Derfor mener jeg at å se kun på det
juridiske, gjør kartet ganske verdiløst.

-- 
Bård Aase - Syklistenes Landsforening Bergen og Omegn


ons. 1. jul. 2015 kl. 19.05 skrev Kai Stian Olstad <kart at olstad.com>:

> On 01. juli 2015 15:57, Peter Bremer wrote:
> >> Som du ser er det nå fastslått i tingretten at det ikke er lov å passere
> >> gående på gang- og sykkelveg i høyere hastighet enn "tilnærmet
> >> gangfart", hvor gangfart er definert til å være 3-5 km/t og hvor 11-16
> >> km/t bedømmes som "for høy fart".
> >> Altså er gang- og sykkelveger i Norge uegnet med sykkel dersom antall
> >> gående er er større enn 0...
> >>
> >
> > I uttalelsen refereres det til § 18 (
> > http://lovdata.no/forskrift/1986-03-21-747/§18), og der snakkes det om
> > passering "på gangveg, fortau eller i gangfelt" (også sitert i selve
> > saken). Å bruke denne paragrafen på passering i GS-veg er helt feil...
>
> Dem har også lagt vekt på den såkalte sykkeldommen fra høyesterett(Rt.
> 2003 s. 433) som sier:
> «Voksne syklister som bakfra og helt overraskende i stor fart prøver å
> passere nær fotgjengere på fortau eller i veibanen, må i utgangspunktet
> anses for å ha opptrådt uaktsomt. Fotgjengere kan plutselig endre
> retning eller snu seg og dermed uforvarende komme foran syklisten. Denne
> må til enhver tid avpasse farten etter forholdene og være forberedt på å
> måtte stanse. Dersom sammenstøt finner sted, vil syklisten normalt bli
> ansvarlig for påregnelig skade.»
>
>
> --
> Kai Stian Olstad
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150702/39be7191/attachment.htm 


More information about the kart mailing list