[NUUG kart] Tagging av gang- og sykkelveg

Gnonthgol gnonthgol at gmail.com
Tue Jun 30 17:28:31 CEST 2015


Den 30. juni 2015 17:14, N/A N/A skreiv:
> Ingen kart eller navigasjons apps eg har funne som støttar dette. Dei reknar path som ein sti og difor ikkje som ein sykkel-/gangveg.
> Vegar som er merka med 522 Gang- og sykkelveg bør nok taggast med highway=cycleway + foot=yes. segregated=yes om den er av det moderne slaget med delte felt.
> For vegar der køyring til og frå eigedom er tillate så må ein også legge til motor_vehicle=destination for den delen.
> Dersom vegen ikkje er skilta spesifikt så kan ein bruke omvendt med highway=footway og bicycle=yes.

Rettspraksis har vist at fotgjengere har "forkjørsrett" på gang- og sykkelvegar. Det er meint som ein gangveg der ein også kan sykle dersom ein ikkje sjenerer dei gåande. Det er då uheldig å merke desse med highway=cycleway ettersom det gir inntrykk av at det er bedre for ein syklist å legge seg i gang- og sykkelvegen
framfor i bilvegen. Dette er ofte ikkje tilfellet men varierer mykje avhengig av fart og trafikkmengde.

Knut

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 836 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150630/f56c22e9/attachment.pgp 


More information about the kart mailing list