[NUUG kart] Elveg og highway=trunk

N/A N/A gazer2175 at hotmail.com
Tue Jun 30 17:34:30 CEST 2015


I dag så er alle riks- og europavegar "trunk". Kvifor det er slik veit eg ikkje då dette var på plass før eg starta med OSM.
Motortrafikkveg (før motorveg kl. B) vert i dag merka med motorroad=yes i tillegg. Ein del kart brukar dette til å gi vegen ei blå ytre linje.
Vegklasse har i dag ikkje så mykje med kven som kan bruke vegen, bortsett frå motorveg. Her må ein bruke foot=yes/no osv.

På motortrafikkveg (motorroad=yes) så er det ikkje lov med gåande og syklande samt moped. Traktor som kan køyre i minst 40km/t har faktisk lov til å bruke vegen så lenge det ikkje er skilta med forbod.

Rundt om i vest Europa ser det ut til at dei fleste land brukar "trunk" kun på vegar som vi her i Norge ville skilta med 503 Motortrafikkveg.

Eg ville foreslått å nedgradere alle vegar i Norge slik at kun vegar som er Motortrafikkveg vart "trunk".
Det ville bety at alle dagens trunk som ikkje er motortrafikkveg ville bli "primary", alle dagens primary > secondary og alle secondary > tertiary.
Men reknar ikkje med at mange vil vere einig i dette :)

From: nitrolinken at gmail.com
Date: Tue, 30 Jun 2015 15:28:16 +0200
To: gnonthgol at gmail.com
CC: kart at nuug.no
Subject: Re: [NUUG kart] Elveg og highway=trunk

​2015-06-30 15:24 GMT+02:00 Gnonthgol <gnonthgol at gmail.com>:
Den 30. juni 2015 15:12, Christer van der Meeren skreiv:

> Under kommende import av Elveg tagges europaveg og riksveg med

> highway=trunk. Hvorfor akkurat trunk? Jeg ser av denne siden

> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_tags_for_routing/Access-Restrictions#Norway>

> at motorway kan passe bedre - der er det foreslått implisitt forbud for

> moped, hest, sykkel og gående, mens for trunk er alt implisitt lov.Det er fullt lov med moped, hest, sykkel og til og med gående på 
både europaveger og riksveger dersom det ikkje står anna med skilt. 
Kvaliteten på vegane er også på linje med det som blir merka som "trunk"
 i resten av verden. Det er fremdeles mange riksvegar som ikkje har delt
 køyrebane og det er ikkje alle europavegar

der to trailere kan passere uten å senke på farten.Det har vert diskutert før på lista om motortrafikkveg skal merkast med 
highway=trunk eller highway=motorway. Her er det berre lov med bil som 
på motorvegar. Konklusjonen før var at motortrafikkveg også skulle 
merkast med highway=trunk og også tilhøyrande access merker.Knut
_______________________________________________

kart mailing list

kart at nuug.no

http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kartEnig/støtter opp i det Knut sier re: Europaveier.

Dog, jeg kan ikke huske årsakene/argumentene for at motortrafikkveier ikke skulle merkes med highway=motorway? Var tanken da i forbindelse med f.eks. Europaveier som også er motortrafikkveier?
 
█ Thor M. K. Høgås


​


_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no
http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart 		 	   		  
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150630/4dab025d/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list