[NUUG kart] Elveg og highway=trunk

Gnonthgol gnonthgol at gmail.com
Tue Jun 30 17:53:06 CEST 2015


Den 30. juni 2015 17:34, N/A N/A skreiv:
> Eg ville foreslått å nedgradere alle vegar i Norge slik at kun vegar som er Motortrafikkveg vart "trunk".
> Det ville bety at alle dagens trunk som ikkje er motortrafikkveg ville bli "primary", alle dagens primary > secondary og alle secondary > tertiary.
> Men reknar ikkje med at mange vil vere einig i dette :)

Highway merket er eit merke for viktigheten av vegen og har egentlig ingenting med kvaliteten eller tilgangane på den vegen. Det blir då feil å merke for eksempel hovedvegane mellom Bergen og Oslo som "primary" ettersom dei knyttar saman store landsdelar. Ein kan finne like viktige vegar i andre land i dårligare stand
enn det me er van med i Norge. Det at me har ein utfordrande geografi gjer til at me ikkje kan ha same standard på dei viktige vegane som du finn i mindre utfordrande geografiar i resten av Europa. Deler av E16 har faktisk vert skilta som motortrafikkveg men har endra status etter nyare krav om utformingen på desse.

Knut

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 836 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150630/c113b1de/attachment.pgp 


More information about the kart mailing list