[NUUG kart] Elveg og highway=trunk

Gnonthgol gnonthgol at gmail.com
Tue Jun 30 18:45:30 CEST 2015


Den 30. juni 2015 18:34, Christer van der Meeren skreiv:
> Hvis det du sier er riktig, så må Elveg2osm oppdateres, for det er ikke
> dette som gjøres nå, se
> https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Road_import_%28Norway%29#Data_Preparation

Eg er ikkje sikker på om vegklassen er inkludert i orginaldataa. Elveg2osm gjer ein kvalifisert gjetting basert på vegnummeret. Både europavegar og riksvegar kan vere motorvegar men det er ingen måte å finne det ut på. Det same problemet finst med skilta fylkesvegar. Heldigvis er det ikkje så mange motorvegar at det er
eit problem, skilta/uskilta fylkesvegar er det litt vanskligare med, men det er enda ikkje utanfor rekkevidden av det ein håndfull frivillige kan fikse på ei helg.

Knut

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 836 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150630/212d319b/attachment.pgp 


More information about the kart mailing list