[NUUG kart] Tagging av highway: Vegvesenet innfører Funksjonell vegklasse for navigasjonsleverandører.

N/A N/A gazer2175 at hotmail.com
Tue Jan 5 22:33:50 CET 2016


Det vil vere svært få "Primary" i Norge då det per i dag er omlag 412km med klasse 2.

________________________________________
From: kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of Svein Olav <svein.olav at lyslid.no>
Sent: Tuesday, January 5, 2016 8:09 PM
To: kart at nuug.no
Subject: Re: [NUUG kart] Tagging av highway: Vegvesenet innfører Funksjonell vegklasse for navigasjonsleverandører.

Her er en utdyping av likheten mellom funksjonell vegklasse og tagger i OSM:
Håper dette blir lesbart på e-post.
Koblingen mellom funksjonell vegklasse og tagger er mitt forslag. Jeg
synes dette virker logisk.
Her er det forsøkt satt sammen ut fra beskrivelsen som er bakgrunn for
hvordan det er kodet.

Funksjonell vegklasse 0
  OSM: highway=motorway - A restricted access major divided highway,
normally with 2 or more running lanes
     plus emergency hard shoulder. Equivalent to the Freeway,
Autobahn, etc..
  NVDB: Motorveg, motortrafikkveg og alle Europaveger
  Merknad: Europaveger som ikke er motorveg må på Funksjonell vegklasse 1

Funksjonell vegklasse 1
  OSM: highway=trunk - The most important roads in a country's system
that aren't motorways.
     (Need not necessarily be a divided highway.)
  NVDB: Riksveger med vegnr < 3 siffer. Sammen med vegene i klasse 0
utgjør de et sammenhengende
     nettverk på nasjonalt nivå.
  Merknad: Stemmer godt overens med hensikt.

Funksjonell vegklasse 2
  OSM: highway=primary - The next most important roads in a country's
system. (Often link larger towns.)
  NVDB: Riksveger med 3 siffer i vegnummeret. Veger som fortetter
vegnettet på nasjonalt nivå ytterligere.
  Merknad: Stemmer bra. Husk at det gjelder de STORE byene.

Funksjonell vegklasse 3
  OSM: highway=secondary - The next most important roads in a
country's system.
     (Often link towns.)
  NVDB: Primære fylkesveger. Veger med regional vegfunksjon,
overordnet/regional betydning. Har relativt mye
     trafikk og er viktige veger for næringslivet. Sammen med
riksvegene utgjør disse et overordnet transportnett.
  Merknad: Dette vil være tidligere riksveger med 2 siffer som er
nedklassifisert til fylkesveg. Intensjonene stemmer overens.

Funksjonell vegklasse 4
  OSM: highway=tertiary - The next most important roads in a
country's system.
     (Often link smaller towns and villages)
  NVDB: Veger med viktig lokal, men også en viss regional, funksjon
hvor hovedfunksjonen er viktige
     forbindelsesveger mellom vegnett på nasjonalt nivå og regionale
hovedveger, og forbindelse til kommunesentra.
  Merknad: Intensjonene stemmer overens.

Funksjonell vegklasse 5
  OSM: highway=unclassified - The least most important through roads
in a country's system – i.e. minor
     roads of a lower classification than tertiary, but which serve
a purpose other than access to properties.
     Often link villages and hamletes.
  NVDB: Lokale samleveger som binder sammen bygder og grender eller gir
hovedatkomst til bygd eller grend.
     I denne klassen vil det være en blanding av enkeltveger og
kortere sammenhengende ruter.
  Merknad: Meget godt samsvar mellom OSM og NVDB

Funksjonell vegklasse 6
  OSM: highway=residential - Roads which serve as an access to
housing, without function of connecting settlements.
     Often lined with housing.
  NVDB: Lokale (bl. a. kommunale) atkomstveger: Veger som kan være
samleveger, men som mest
     domineres av adkomst til boliger og virksomhet langs disse vegene.
  Merknad: Intensjonene stemmer overens selv om det er fokus på
forskjellig målbar faktor.

Funksjonell vegklasse 7
  OSM: highway=service - For access roads to, or within an industrial
estate, camp site, business park, car park etc.
  NVDB: Private veger og kommunale veger der det er gjennomkjøring
forbudt, men kjøring til eiendommer tillatt.
  Merknad: Bindeleddet mellom adresser og veier for navigasjon uten at
vegen nødvendig vis er åpen for offentlig ferdsel.

Funksjonell vegklasse 8
  OSM: highway=track + track_type=grade1 - Roads for mostly
agricultural or forestry uses.
  NVDB:  Skogsbilveger
  Merknad: Skogsbilveg må ha fokus på tømmerbil, slik atr vegen har høy
standard (grade1) Må ikke benyttes der
      det er adresser for navigasjon. Der bør Funksjonell
vegklasse 6 (highway=residential) eller
      Funksjonell vegklasse 7 (highway=service) benyttes.

Funksjonell vegklasse 9
  OSM: highway=track + track_type=grade2 - grade5
  NVDB:  Private veger og skogsbilveger uten vedlikehold.
Landbruksvegklasse 4 eller dårligere.
  Merknad: Vil i liten grad finnes i NVDB. Er ikke interessant for
navigasjon.

Svein Olav
_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no
http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list